Мирен договор между Османската империя и Черна гора, 31.VIII.1862 г.

МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ И ЧЕРНА ГОРА. 31. VIII. 1862 Г.

 

1. Вътрешното устройство на Черна гора ще остане тако­ва, каквото е било преди влизането на султанските войски в територията й.

2. Демаркационната линия, определена от смесената ко­мисия през 1859 г., ще представлява за в бъдеще границата на Черна гора.

3. Османското правителство ще разреши на черногорците износа и вноса на стоки през пристанището Антивари без пра­во на мито. Забранен е вносът на оръжие и амуниции.

4. Черногорците имат право да вземат под аренда  земя извън Черна гора с цел да я обработват.

5. Мирко [1]да напусне Черна гора и да няма право да се върне.

6. Пътят от Херцеговина до Шкодра, който минава през вътрешността на Черна гора, да бъде открит за търговията. По протежението на търговския път няколко пункта да бъдат оку­пирани от султанската войска, където тя ще държи гарнизони. Пунктовете, които ще бъдат окупирани, ще бъдат определени по-късно.

7. Черногорците да престанат да извършват враждебни нападения извън своите граници. В случай че въстанат една или повече от съседните на Черна гора провинции, черногорците да не им оказват никаква подкрепа, нито морална, нито мате­риална. Всички сенатори, глави на нахии и други първенци на Черна гора да се задължат писмено пред сердаря Екрем да спазват това условие.

8. Всички второстепенни разлики, които могат да възник­нат по границите, ще бъдат изглаждани с взаимно съгласие. Всяка от съседните на Черна гора сили ще има представители, натоварени да уреждат тези различия, а в случай, че някой ва­жен въпрос не може да получи задоволително разрешение, две­те страни се обръщат пряко към Портата.

9. Никакво семейство не може да влиза в Черна гора без паспорт, издаден от турските власти. Постъпилите противно на разпореждането да бъдат върнати.

10. На черногорците е позволено в интерес на търговията да пътуват без всякаква пречка из Османската империя. Пъ­тешествениците се ползуват с покровителството на държавата.

11. Всички криминални ще бъдат арестувани и предадени на съответните власти на базата на споразумението за екстра­диране.

14. Черногорците се задължават да не построяват никакви кули или укрепления по границата с Албания, Босна и Хер­цеговина.

 


[1] За великия войвода Мирко вж. WIKIPEDIA. - Бел. ред.

 

Източник: Подбрани извори за историята на балканските народи XV – XIX век. Тодорова, М. (съст.). С., 1977, с. 394-395.