Заповед по окупационните войски в Моравската военноинспекционна област за вземане на заложници от цивилното население при разузнаване и претърсване на селата, 1 юни 1917 г.

 Твърде бърза

О П Е Р А Т И В Н А

 

З А П О В Е Д

по

ОКУПАЦИОННИТЕ В О Й С К И

№ 2

1-й юний 1917 год…….часа…..м.сл.об.гр.Ниш

 

 

 

            […]

II.

            При разузнаванието и претършуването да се има за ръководство следното:

         1. – Във всяко село да се вземат заложници из между селените с повече домочадие. Заложниците да следват с ротите до окончателното завършване на операцията в целия район като се използуват както за водене, така и за събиране сведения за всички съмнителни хора в района.

          2. – Преди претършуване на всяко село да се събират всички жители без изключение на едно централно място. Тук да се обясни на жителите че мир и спокойствие в страната ще има само тогава, когато ще бъдат изтребени всички четници, който прикрива и храни четниците е враг на държавата. Враг е също и тоя който не съобщава на време за появяване на четници.

          Да се обясни след това на населението че, ако след претършуването в тоя край се намерят оръжия или пък се появат четници без населението да ги е съобщило на властта, то тоя край ще се счита враждебен и с него ще се постъпва както се прави с враговете.

            Да се обясни така също, че всички жители, които милеят за доброто на своите семейства, са длъжни да помагат с всичките си сили на властта, която от своя страна ще запази както имота, семействата, живота и честта им.

             3.- При разузнаванията да се обърне внимание на показанията на децата и младежите.

             4. – До когато трае тая операция всички упоменати в тая заповед части да ми донасят направо в Щаба на Областта и копие до своите прави началници.

             5. – При разузнаването, командите, които би трябвало да се отделят от частта по далеко от един километър да бъдат всякога не по малко от двадесет души.

             6. – Всички останали части да продължават да изпълняват дадените им до сега задачи.

         7. – Настоящата заповед да се приложи в изпълнение непосредствено от командира на 11 опълченски полк, 10 опълченски и 7 конен полкове и до бригадните командири да се изпраща за сведение.

 

Началник на Окупационните войски,

 

П О Л К О В Н И К

 

Източник: НАБАН, ф. 73, оп. 1, а.е. 2158, л. 3-4.