Сведение относно вражески изказвания на Александър Попов - барабанист при Музикална дирекция - Балкантурист, 23 април 1981 г.

Препис! СТРОГО СЕКРЕТНО!

[185]

 

О К Р Ъ Ж Н О  У П Р А В Л Е Н И Е  М В Р  Г Р А Д  –  В А Р Н А

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

                МВР                                                 

ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

      Рег. № 6328, Екз. № 1

            23.IV.1981 г.

            В А Р Н А

 

С В Е Д Е Н И Е

ОТНОСНО:                   вражески изказвания на Александър Попов –

                                    барабанист при Музикална дирекция – Балкантурист

 

СЪОБЩАВА агент „Динко“                                                ПРИЕЛ капитан М. Маринов

по линия на ЖП транспорт                                               20. IV.1981 г. в я/к „Чайка“ от

 На агента може да се вярва.                                            13.30 часа

 

          Източникът съобщава, че негов приятел е разговарял с Александър Попов, живущ на ул. „Иван Вазов“ 4 притежаващ лек автомобил „Лада 1300“ ВК 19-52 (червена). Същият е син на репресиран от Народната власт румънски чокой, притежаващ преди 9.IX.1944 година имоти и земя в Констанца. Александър правил много остри вражески изявления по адрес на нашето общество, обвинява властта, че след 9.IX.44 година в България е имало масов терор какъвто е имало през 1925 г.

            Има вуйчо в САЩ, който редовно му изпраща валута.[подчертано в текста със син химикал – Б. ред.]

            Работи като барабанист към „Балкантурист” – Музикална дирекция.

„Динко"

            Засечени лица:

1.Александър Тодоров Попов, роден на 29.I.1939 година в гр. Констанца, СРР. Жител на гр. Варна ул. „Иван Вазов" 6. Работи като барабанист в Музикална дирекция – „Балкантурист“ – Музикална дирекция. Засича се за първи път.

[186]

Поставени задачи:

1.Да продължава наблюдението на Попов, като обръща внимание пред кого същия прави вражески изказвания, поддържа ли контакти с чужденци, занимава ли се с валутно контрабандна дейност.

2. Във връзка с наближаващия празник 1-ви май да обърне внимание на предпоставките за аварии и катастрофи по гаровите съоръжения и локомотивите в лок. депо. При симптоми за остра вражеска дейност веднага да ме информира.

Мероприятия:

Препис от сведението да се изпрати на отд. „Туристическо“ Златни пясъци ОР Г. Иванов.

Сведението е с оперативна стойност.

Следващата среща насрочих за 5.V.81 г. от 16:30 ч. в я/к „Чайка“.

Бележка на ОР: Съгласно плана за обучение на агента със същия бе проведена беседа по спазване на конспирация по време на срещите.

 

Нап. в 2 екз.                                                                            Вярно.

№ 1 – м-ли „Динко”                                                               капитан: /п/ М. Маринов 

Г. Иванов

№ 2 – РД 58578/80 г.

Калудова/3040

23.IV.81 г. Варна

 

 

Източник: КРДОПБГДСРСБНА, VI л - 1113, т. 2, ч.II, л. 185-186, Сведение относно вражески изказвания на Александър Попов - барабанист при Музикална дирекция - Балкантурист (бившето лит. дело 3463 , открито през 1977 г. „на лицето Дирекция Реклама, пропаганда и кул. масова дейност“).