Богдан Филов. Идеология и програма на управлението на България,1942 г.

 

ИДЕОЛОГИЯ и ПРОГРАМА на УПРАВЛЕНИЕТО в БЪЛГАРИЯ

 

 

 

            Прието е, всяко едно ново правителство да оповестява чрез декларация политиката, която ще следва.

            Очакваше се и образуваното на 11 апр. т. г. правителство да направи своята декларация.

            Стана обаче, нещо друго – нещо много по-голямо и по-важно: м-р Председателят г. Проф. Богдан Филов произнесе от името на новото правителство реч-декларация, която далеч надхвърля рамките на една обикновена правителствена декларация.

            Тя не бе просто очертаване на една политика или изброяване на отделни мероприятия, а една обща програма в която е воплотен идейния облик на днешния режим.

            Тя съдържа основни идеологични и програмни начала от които правителството ще се ръководи при своята дейност.

            В тия основни ръководни положения е отразен духът на времето в което живеем, битовите особености на българския народ и неговия непрестанен стремеж да осъществи чрез държавата си своите идеи за национално могъщество и социална справедливост.

 

 

 

_____

 

 

 

НА 12 АПРИЛ 1942 ГОД. НА ГОДИШНИ-

НАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПО-

РОБЕНИ БЪЛГРАСКИ ЗЕМИ И ОБЕДИНЕ-

НИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРИЯ Г. ПРОФ.

БОГДАН ФИЛОВ ОБРЪЩАЙКИ СЕ КЪМ

ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОПОВЕСТИ

СЛЕДНОТО:

 

 

 

                        Българи,

 

            Новият кабинет, който Н. Величество Царят ме натовари да съставя, ще продължава следваната до сега външна политика на България. Тази политика ще се вдъхновява, както и  до сега, от едно искрено и тясно, сътрудничество със силите от Оста и от Тристранния пакт, както и от желанието да поддържаме и засилим съществуващите най-приятелски отношения с нашата югоизточна съседка – Турция.

            В своята вътрешна политика новото правителство ще насочи всички свои усилия към по-нататъшното изграждане на една мощна и социално справедлива национална българска държава в съгласие с принципите на новия европейски ред. То изхожда от идеята, че сигурността, напредъкът и благоденствието на българската нация са необходими условия за добруването на всеки българин и че България ще преуспява когато нейното управление е изградено на иерархия, дисциплина и отговорност.

            Великите и съдбоносни събития, които светът, а заедно с него и България преживява и обединението на българския народ чрез тъй щастливо постигнатото освобождение на поробени български земи, налагат на българската държава големи и важни задачи.

            България, в сътрудничество със своите велики съюзници, дава своя дял в изграждането на новия европейски ред, който ще гарантира един траен мир основан на справедливостта и който единствен е в състояние да осигури напредъка на нашата страна и благополучие на българския народ.

            Големите затруднения от стопански и финансов характер, както и политическите напрежения, които са неизбежни във времена като днешните, изискват организирана дейност на целия български народ, за да бъдат те преодолени с възможните най-малки жертви.

            Положението на новоосвободените български земи изисква бързи и решителни мерки за да се излекуват нанесените им от робството рани и да се даде възможност на тамошните българи да възстановят своите морални и стопански сили за да могат те, заедно със сънародниците си от старите предели на Царството, да изграждат напредъка и благоденствието на обединена България.

            България, която се стреми да заеме своето място в Европа като модерна държава и да изпълни своята историческа мисия, не би могла да се справи успешно със своите нови задачи, ако си служи със средствата и методите на стария партиен и демолиберален режим. Тя върви вече по други пътища. Установеният у нас безпартиен режим трябва да бъде доизграден съобразно с повелите на времето, примера на нашите велики съюзници и битовите особености на българския народ.

            Правителството съзнава ясно тези задачи, поставя тяхното разрешение като специална и най-главна цел на своето управление и ще употреби всички усилия за тяхното бързо и правилно разрешение. В своята дейност то ще се ръководи от следните основни положения:

            1. Обединение на всички национални сили около върховния вожд на страната Негово Величество Царя.

            2. Подържане на силна и добре въоръжена армия, която да брани с успех съществуванието и свободата на страната.

            3. Интересите на отделната личност трябва да бъдат подчинени на държавата и на българската народна общност.

            4. Осуетяване на всеки опит да се използува властта за лични групировки или съсловни интереси.

            5. Всестранни мерки за една по-голяма социална справедливост и обществена солидарност, като се даде най-широка подкрепа преди всичко на слабите в стопанско и социално отношение среди.

            6. Направляване на народното стопанство по цялостен стопански план с оглед на военновременните нужди, като се даде достатъчно простор на личния почин.

            7. Особни грижи за земеделското производство с оглед на изключителното значение, което то има за цялото наше стопанство, като усилията се насочват предимно върху увеличение на производството и снабдяване с достатъчно земя безимотните и малоимотните земеделски стопани.

            8. Трудът трябва да бъде не само право, но и национален дълг на всеки български гражданин. Той съставлява най-големия народен капитал и затова трябва да бъде издигнат в истински култ за българина.

            9. Капиталът да се постави в служба на общо националните интереси, като се ограничат прекомерните печалби и се преследва най-строго всяка спекула.

            10. Развитие на железопътната и шосейна мрежа и на морското и речно плаване с оглед на нуждите на обединена България и нейното  геополитическо положение.

            11. Премахване на безработицата чрез създаване на специални държавни и обществени предприятия.

            12. Грижи за културното издигане и благоустройство на селата, с оглед да се подобри животът и здравословното състояние на селското население.

            13. Грижи за работниците в материално отношение и подобрение на условията за работата във фабриките и работилниците, с оглед не само да се увеличи и усъвършенствува производството, но да се направят от работниците добри специалисти и образовани и полезни граждани на страната.

            14. Засилване на отговорността на чиновничеството, опростяване на формалностите и премахване на бюрокрацията.

            15. Отстраняване на демолибералистичните схващания, доколкото те още съществуват у нас, и засилване на личната отговорност.

            16. Отстраняване от обществения и стопански живот на чужди на нацията елементи и на международни организации, сдружения и групи, които са чужди на интересите на българския народ и на неговата самобитност, преди всичко чрез строго прилагане на закона за защита на нацията.

            17. Борба против комунизма и плутокрацията, на всички техни прояви и премахване на причините, които ги създават.

            18. Гражданско и национално възпитание на широките обществени среди чрез изграждането и ръководството на професионалните организации, на българската младежка организация „Бранник”, съюза на запасното войнство и на други обществени организации, чрез които ще се засили участието на народа в обществения и политически живот на страната.

 

 

            Българи,

 

            Правителството, съзнавайки напълно своите големи отговорности в днешните съдбоносни времена е решено да следва твърдо и неотклонно пътя начертан от Върховния вожд на страната, Негово Величество Царя, за да се справи с възложените му задачи и да осигури напредъка и благоденствието на обединена България.

 

            Да живее България!

 

            Да живее нашият Върховен вожд Негово Величество Цар Борис III!

 

 

 

            ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТЪР-

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕШЕ ИЗСЛУШАНА

            С МНОГО ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ И

            ИНТЕРЕС, И БЕ ВЪЗПРИЕТА НЕ

            САМО КАТО ЕДНА ИДЕЙНА И ПРО-

            ГРАМНА ОСНОВА ЗА УПРАВЛЕ-

            НИЕТО, А КАТО ЕДНО ВЕРУЮ НА

            ВСЕКИ БЪЛГАРИН.

 

 

 

Източник: Филов, Б. Идеология и програма на управлението в България. София: Печатница „Художник“, 1942.