Част VI „Санкции“ от Ньойския мирен договор и протокол към договора, 27 ноември 1919 г.

ЧАСТ VI.

С а н к ц и и

 

            Чл. 118. Българското правителство признава на Съюзните и Сдружени Сили свободата да изправят пред техните военни съдилища лицата, обвинени в извършване на действия, противни на законите и обичаите на войната. Предвидените в законите наказания ще бъдат приложени към лицата, признати за виновни. Това разпореждане ще се прилага независимо от всяка процедура или преследване  пред правосъдието на България или нейните съюзници.

            Българското правителство ще трябва да предаде на Съюзните и Сдружени Сили, или на оная от тях, която ще поиска това, всички лица, които, обвинени в извършване на някое действие, противно на законите и обичаите на войната, ще му бъдат посочени било поименно, били по чина, длъжността или службата, на която тия лица са били назначени от българските власти

            Чл. 119. Лицата, извършили действия против поданиците на съюзните и сдружени Сили, ще бъдат изправени пред военните съдилища на надлежната Сила.

            Лицата, извършили действия против поданиците на няколко Съюзни или Сдружени Сили, ще бъдат изправени пред военни съдилища, съставени от членове, принадлежащи на заинтересуваните Сили.

            Във всички случаи, обвиняемият ще има право сам да избере своя адвокат.

            Чл. 120. Българското правителство се задължава да достави всичките документи и сведения, от каквото и естество да бъдат, щом тяхното предявяване бъде счетено за нужно, за да се разкрият напълно инкриминираните деяния, да се издирят виновните и за точната преценка на отговорностите.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

            За да се определят точно условията, при които ще трябва да бъдат изпълнени известни клаузи от договора подписан днес, Високите Договарящи Страни се споразумяха върху следното:

            1. Списъкът на лицата, които съгласно чл. 118 алинея 2, България ще трябва да предаде на Съюзените и Сдружени Сили, ще бъде отправен на Българското правителство през течение на месеца, който ще последва влизането в сила на договора.

           

 

 

Източник: Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България. Том 2. София: Печатница „Витоша“, 1926, 151, 154-155; Кесяков, Б. Принос... Том 3, 221-222.