Писмо от полк. Каров, инспектор на пехотата, до началника на Пехотната школа в Търново с поверителни напътствия за промяна на отношението към младите войници от Македония, София, 26 ноември 1941 г.

София, 26 ноември 1941 г.

 

            Лично поверително

 

            Щабът на войската има сведения, че младежите от Македония, свикани на обучение в гарнизоните в Стара България, са били зле третирани от подофицерите, а някъде и от по-младите офицери. Като по-малко схватливи, те били ругани от началствата си, обвинявани били, че нарочно не желаят да се учат, че били сърби и др.

            Този начин на третиране е унизителен за младежите от Македония и ги обезсърчава в службата им към родината.

            Като се има предвид горното, да се внуши на всички командири, заети с обучението и възпитанието на младите войници, да коригират тези си отношения. Да се взиска, щото с търпение и възпитателен такт младежите македонци да добият необходимите военни познания и похватности и да почувстват казармата като свое народно училище, в което любовта към българския цар и България е отправно начало.

 

 

 

КАРОВ

ПОЛКОВНИК – ИНСПЕКТОР НА ПЕХОТАТА

ДЕЛОВОДИТЕЛ – Пехотната инспекция

 

Източник: Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944). Съст. А. Гребенаров, Н. Николова.  София: ДА „Архиви“, 2011, 125.