Писмо от началника на Консулското отделение на МВРИ до Българската легация в Берн относно регламентацията на вноса и търговията с опиум, 1923 г.

Писмо от началника на Консулското отделение на МВРИ до Българската легация в Берн относно регламентацията на вноса и търговията с опиум, 2 февруари 1923 г.

 

Консулско [отделение].

11982

II 923

ДО БЪЛГАРСКАТА ЛЕГАЦИЯ

в Б Е Р Н

На № 906 и 909.

Върховния медицински съвет е приел образеца за вносно удостоверение на Обществото на Народите, посочено Вх. № С.С. 50/А/1922 г. стр. 4 на същото Общество и от 1 Септемврий 1922 г. въпросната система за вносна търговия с опиум е влезла в сила. В законопроекта за народното здраве се предвижда специален член, който да третира вноса на опиума. До сега не се е явил никой аптекар да иска свидетелство за внос на такъв.

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО

ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ: /подпис/

 

Източник: ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 2688, л. 4.