Споразумение, подписано от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, и СС-Хауптщурмфюрер Теодор Данекер, за изселване на най-първо 20 000 евреи в германските източни области София, 22 февруари 1943 г.

Споразумение, подписано от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, и СС-Хауптщурмфюрер Теодор Данекер, за изселване на най-първо 20 000 евреи в германските източни области

София, 22 февруари 1943 г.

 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

по изселването на най-първо 20.000 еврей от новите български земи

Тракия и Македония[1] в германските източни области

постигнато между

Българския Комисар по еврейските въпроси, г-н Александър Белев,

от една страна, и

Германския пълномощник, капитан от защитните отряди (СС-Хаупт-

щурмфюрер) Теодор Данекер, от друга страна

 

 

1) След потвърждаването чрез Министерския съвет, в новите български земи Тракия и Македония ще се готвят 20.000 еврей – без разлика на възрастта и пола – за изселване.

Германския Райх е готов, да приеме тези еврей в източните си области.

2) Изходните гари, числата и броя на влаковете се установяват както следва:

 

а) в Скопие ..........5.000  с 5 влакове

б) в Битоля .......... 3.000       “          3

в) в Пирот ............2.000       “          2

г) в Г. Джумая .....3.000       “          3         

д) в Дупница ........3.000      “          3         

е) в Радомир ........4.000       “          4         

 

Тъй като цялостното настаняване на последните 12.000 еврей в лагери е възможно само до 15./ІV.943 год., то Германския пълномощник ще издейства, тия 12 влакове – колкото това ще бъде възможно по технически причини – да бъдат готови за заминаване във времето от края на м. март до 15 април 943 година.

Средоточените в гр. Скопие и Битоля еврей ще се изселват тогава

след 15.ІV.943 год.

3) Българският Комисарият по еврейските въпроси като орган на Министерството на вътрешните работи и народното здраве поема спрямо Германския Райх гаранцията, че ще бъдат изпълнени следните основни условия:

а) Посволено е нареждането изключително на еврей в транспортите.

б) Живущите в смесени бракове еврей не се допускат.

в) В случай че изселващите еврей не са още лишени от поданство, то това трябва да стане при напускането им българска територия.

г) Еврей със заразни болести не се допускат.

д) Еврейте немогат да носят със себе си нито оръжия, отрови, нито девизи, благородни метали и пр.

4) За всеки транспорт ще се приготви един списък на лицата влизащи в транспорта, който списък трябва да задържа името, презимената, дата и месторождението, последното местожителство и занята на еврейте, в три ексемпляра.

Два ексемпляра се предават на германския придружаващ транспорта, а един на Германския пълномощник в София.

Българското правителство дава на разположение нуждните хранителни припаси за по 15 дена, считани от деня на тръгването на влака, както и нуждното число водни бъчви.

5) Въпроса на охраната на транспортите ще се реши още. Евентуално една германска охранителна команда ще приеме транспортите вече на изходната гара.

6) а) Размера на едно платимо от страна на България обезщетение, което ще се изчисли според изселващите се глави, ще се реши със специално споразумение. Своевременното прокарване на транспортите с това не ще се засяга.

б) Разноските по транспорта от изходната гара до местоназначението са в тяжест на България.

7) Българските Държавни Железници и Германските Държавни Железници ще се споразумят пряко по разписанието на влаковете както и даването на разположение транспортните средства.

8) В никой случай Българското правителство няма да иска връщането на езселени еврей.

9) Настоящето споразумение ще се изготви в по два ексемпляра на български и немски език, като всеки от тия ексемпляри важи като оригинал.

 

ст. София, 22 февруарий 1943 год.

 

[подпис] Ал. Белев

[подпис] Т. Данекер

 

 

 

Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г. Т. 1. Съст. Н. Данова, Р. Аврамов. София, 2013, 481-483.

 


[1] Задраскано на ръка с мастилото, с което е положен подписът на Александър Белев.