Таен рапорт № 7611 от Щаба на Моравската военно инспекционна област до Щаба на Действащата армия за появата на сръбски чети в областта, Ниш, 9 декември 1916 г.

 

 

 

ЩАБ

на

МОРАВСКАТА ВОЕННО

ИНСПЕКЦИОННА ОБЛАСТ

ОТДЕЛЕНИЕ…..

7611

9 Декемврий 1916 г.

ГР. НИШ

 

 

Р А П О Р Т.

 

 

На № 11346.

 

            Донасям в Щаба на действующата армия, че сведенията за появяването на сръбски чети в Моравския край повидиму са преувеличени и пресилени. До сега не е имало случай на появяване организирани чети; напоследък се разкри, че бил пристигнал с аероплан в областта някой си запасен сръбски поручик, наричан Коста Пекянец войвода, който заедно с един черногорски запасен капитан на име Копривац, един учител и двама свещеници се опитал да прави събрания и да агитира в селата на Куршумлийска и Лебанска околии. Нашите военни и административни власти, обаче, навреме узнаха за действията на тези разбойници и започнаха преследването им, което върви успешно. Една голяма част от селените, които се оказаха по един или друг начин причастни в тези събрания, са заловени, някои от тях са предадени на прокурора при Моравския военнополеви съд, други интернирани. Самият Коста Пекянец не разполага не разполага с повече от десетина въоръжени другари. Мерките, които са взети по собствена инициатива от местните военни и административни власти и по разпореждане от мендават пълно основание да се смята, че в близко време тази банда ще бъде заловена или изтребена.

            Смятам за дълг, по повод на повдигнатите с горния номер въпроси, да донеса в Щаба на армията, че агентите на военната полиция твърде често преувеличават същината на работата, за да създадат длъжности и служби в тила, които те често използуват за частни търговии и спекулации. При това мисля, че на донесенията, произходящи от лица непосветени добре в работата, не трябва да се дава пълна вяра, защото техните схващания или биват много субективни, или са просто плод на съображения за тяхната собствена лична сигурност. Би трябвало поради това да се назначат за военно-п;олицейски агенти само отбрани хора, с изпитана надеждност и способност.

            Що се касае до претърсването на областта то с рапорти № № 5792 и 6617 от т.г. аз имах случая да донеса в Щаба на действующата армия, че то е било и една от постоянните мои грижи и задачи, и че освен общите претърсвания в голям мащаб през м. м. декемврий м[иналата] [година], януарий, март и през август т[ази] [година], свързани всякога с масови интернирвания на неблагонадеждните елементи, постоянно се извършват и частни претърсвания и интернирвания. Тези претърсвания и интернирвания не са прекратени, те продължават и сега.

 

Началник на Моравската военно-инспекционна област,

(подп.) Генерал-Лейтенант Кутинчев

 

Началник Щаба на областта,

От Генералния щаб,

(подп.) Полковник Морфов

 

В я р н о, Офицер за разузнаване при Моравската В.И. област

Поручик Я.Д. Стоянчов

 

Източник: ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2417, л. 78.