Заповед № 2542 до Действащата армия от нейния главнокомандващ за състава на хляба и качеството на храната, Кюстендил, 7 юли 1918 г.

ЗАПОВЕД № 2542 ДО ДЕЙСТВАЩАТА АРМИЯ ОТ НЕЙНИЯ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ ЗА СЪСТАВА НА ХЛЯБА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНАТА

 

Кюстендил, 7 юли 1918 г.

 

            Щабът на Действуюащата Армия има сведение, че не във всички части и учреждения от състава на Действуюащата армия се приготовлява един тип хляб – еднакъв за всички офицери, войници и чиновници, както и за това, че не се спазват напълно нарежданията за приготовляване постна храна в безмесните дни. За отстранение на горното заповядвам:

            1. От 1 август т.г., установява се един тип хляб, еднакъв за всички чинове от Действуюащата Армия. съобразно запасите брашно, с което се разполага, интендантствата трябва да се стремят към приготвяне на този тип хляб от пшенично брашно без едрите трици и 20% царевично брашно.

            2. Хлябът трябва да бъде еднакъв за всички офицери, войници и чиновници от всички части и щабове. Никакво изключение в това отношение да не се допуска. Разлика между хляба на войника и хляба на генерала не трябва да има.

            3. Хлябът за разните части и учреждения да се не приготовлява отделно, а да се взема от този, приготвен за войниците на фронта и тилът по нареждане на интендантството.

            4. Изменение типа на хляба на цялата Действующа Армия или само на някои дивизии може да става само с заповед по Действуюащата Армия.

            5. Строго да се спазват установените с заповед по Военното ведомство № 415 от 1916 година безмесни дни. Храната в тия дни за всички офицери, войници и чиновници, било във войсковите части, било в разните щабове, трябва да се приготовлява непременно постна.

            Качеството и количеството на отпусканите продукти за приготовление на храната на офицерите, войниците и чиновниците трябва да бъде еднакво, съгласно временното положение за полевото управление на армията и устройството на тила, отдел V, интендантска служба. Малки подобрения в храната на офицерите и чиновниците се допущат, но това не трябва да става с продукти взети от интендантските магазини, макар срещу заплащане, а с такива, набавени от пазарите със средства на офицерите и чиновниците.

 

Главнокомандующ Действующата армия,

(подп.) Генерал-лейтенант Жеков

 

 

Източник: История на българите 1878-1944 в документи. Съст. В. Георгиев, С. Трифонов. Том 2. София: Просвета, 1996, 668-669.