Заповед № 501 по Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост за изземване и разпределение излишъците от храни, София, 4 октомври 1917 г.

ЗАПОВЕД № 501 ПО ДИРЕКЦИЯТА ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛИШЪЦИТЕ ОТ ХРАНИ

 

София, 4 октомври 1917 г.

 

I. Излишъци и дажби

            1. Всички излишъци от храни по отделните домакинства в страната подлежат на изземване от реквизиционните органи за посрещане нуждите на армията и на нуждаещото се население.

            2. Излишъците са ония количества храни у едно домакинство, които остават след отделяне необходимия запас за храна на членовете на едно домакинство, за временни и постоянни работници и добитъка му за една година, считано от 1 август т.г. до 1 август идущата година, както и необходимото количество за посев по следните норми:

            а) за храна на лице от селско домакинство годишно 250 килограма зърнена храна или кръгло 190 килограма брашно в пропорция 20-30% царевица.

            С тая дажба да се ползуват изобщо и всички лица полагащи усилен физически труд. По същата дажба да се оставя и за временните работници (аргати) съответно на работно време.

            б) за храна на другите лица – по 170 килограма годишно зърнена храна или 140 килограма брашно в същата пропорция.

            в) за храна на едрия добитък (волове, крави, биволи, биволици, магарета, мулета, коне) по-възрастни от 2 години (на 1 август т.г.) и свини по-възрастни (на същата дата) от 2 месеца, годишно на глава – 80 килограма храна;

            г) за храна на дребния добитък (овце, овни, шилета, кози, ярета) годишно на глава по 6 килограма.

            д) за посев на всеки декар, който има да се посее според вида: жито, ръж, смес по 22 килограма, ечмик и овес по 20 килограма, царевица по 5 килограма и просо по 4 килограма.

            Забележка: За храна на добитъка по горните дажби да се остави: къклица, трици, царевица и само в краен случай ечемик или овес, така щото всички ечемик и овес, без потребното за посев, когато има друга храна, подлежи на изземване.

            За хергелетата да не се оставя зърнен фураж.

            Подлежи на изземване всичкия уем от мелниците и вършачките като се оставя само необходимото за домакинството на стопанина им по горните дажби.

            3. От излишъците по отделните домакинства в една община трябва да се посрещнат нуждите на ония домакинства в същата община, които нямат храна за до новата реколта. От излишъците на отделните общини в една околия следва да се покрият нуждите на ония общини в същата околия, които имат недостиг.

            Чистия излишък в околиите ще послужи за нуждите на армията и за храна на населението в ония околии, които имат общ недостиг.

 

II. Наряди

            4. Дирекцията, отдел Прехрана, определя минималните количества на чистите излишъци по околиите и дава за изземването им наряд на Главната реквизиционна комисия. Тоя наряд се именува „Наряд от Дирекцията“.

            Забележка: Тоя наряд е даден вече на Главната реквизиционна комисия и разпратен от последната с окръжно № 14890 от 4 август т.г.

            5. Освен тоя наряд, за изхранването на нуждаещото се население от своята околия околийския комитет определя „Наряд за местни нужди“.

            6. „Наряд от Дирекцията“ и „Наряд от местни нужди“ образуват „Общ за околията наряд“, който съставлява минималното количество храни, което околийската реквизиционна комисия е длъжна да изземе.

            7. В околии без чист излишък се дава от Околийския комитет на Околийската реквизиционна комисия само „Наряд за местни нужди“, който се покрива от излишъците на имотните домакинства и общини в същата околия; този наряд безусловно трябва да бъде изпълнен на общо основание.

            8. „Нарядът от Дирекцията“ е изчислен от отдел Прехрана въз основа на следните сведения:

            а) количеството на произведените храни по околии;

            б) количеството на храните, нужни за изхранването на всичкото население (включително градското) и добитъка му по околии, според определените норми и

            в) необходимото количество храни за посев.

            Забележка: Чистият излишък е изчислен като от произведените в околията храни е извадено необходимото за храна и посев (букви б и в). Към него е прибавено количеството, което се очаква от уем.

            9. Нарядът на Дирекцията се препраща от Главната реквизиционна комисия на Околийските реквизиционни комисии чрез Окръжните такива.

            10. За часа на получаването на наряда донасят Главната реквизиционна комисия – в Дирекцията, отдел Прехрана; Окръжните реквизиционни комисии – в Окръжната с копие до Главната реквизиционна комисия.

            11. Щом получат настоящата наредба, Околийските реквизиционни комисии в срок от 24 часа се събират на съвместно заседание с Околийските комисии по прехраната и производството, за да изработят „Наряда за местни нужди“ в околията.

            12. От „Наряда на Дирекцията“ и „Наряда за местни нужди“ Околийският комитет образува „Общ наряд“ за околията, който наряд още същия ден или следующия най-късно да се разхвърля по общини из околията.

            13. Разхвърлянето на „Общия наряд“ да стане от Околийския комитет въз основа на следните сведения:

            а) количеството на зърнените храни, които е произвела всяка община;

            б) количеството на храните, необходими за прехрана на всичкото население, имотно и неимотно, и добитъка в общината по установените норми;

            в) необходимите храни за посев във всяка община;

            г) чистият излишък или недостиг на храна във всяка община, съставляващ разликата между произведеното и разходваното за посев и изхранване на всичкото местно население и добитъка му;

            д) недостига у отделните домакинства в общината, които домакинства нямат никак или напълно храна за до новата реколта, а потребната им храна е пресметната общо в по-горния пункт и

            е) количеството, което се очаква от уем.

            По такъв начин количеството, подлежащо на изземване от домакинствата във всяка община, се равнява на чистия излишък, който ще се изнесе вън от общината, плюс потребната храна за нуждающите се в общината домакинства. Към това количество да се прибави количеството, което се очаква да постъпи от уем на мелниците…

 

Източник: История на българите 1878-1944 в документи. Съст. В. Георгиев, С. Трифонов. Том 2. София: Просвета, 1996, 659-660.