Писмо от Щаба на Действащата армия до Министерството на земеделието относно оказване на помощ от войската при стопанската дейност на населението, Кюстендил, 4 септември 1916 г.

ПИСМО ОТ ЩАБА НА ДЕЙСТВАЩАТА АРМИЯ ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОТНОСНО ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ОТ ВОЙСКАТА ПРИ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

 

Кюстендил, 4 септември 1916 г.

 

(На №) 7590. Разпоредено е общо до началниците на тиловите управления, Моравската и Македонска[та] инспекции да наредят, щото етапните войски и работнически дружини, там където може и колкото е възможно, да подпомогнат с колата, свободния добитък и войниците си населението, за да може навреме да изоре и засее нивите си. Началниците на поменатите части да влязат в споразумение с местните агрономически власти, а там където няма такива – с административните.

 

 

Началник на Полската канцелария

(п) полковник Сапунаров

Вярно, майор (п) [не се чете]

 

Източник: Българска военна история. Подбрани извори и документи. Под ред. на Х. Христов. Том 3. София: Военно издателство, 1986, 126.