Нареждане № 23 на Долно Дебърцкото районо управление до ръководителите в село Злести за нарушаване наредбата на Организацията на някои местни обичаи, 1906 г.

Нареждане № 23 на Долно Дебърцкото районо управление до ръководителите в село Злести за нарушаване наредбата на Организацията на някои местни обичаи

 

С. Железнец[1], 25 ноември 1906 г.

 

До ръководителите в с. Злести

 

            Братя,

            Понеже забелязано е в някои места да се подновяват някои обичаи, които от Организацията са запретени, то Д[олно] Деб[ерцкото] район[но] управ[ление] обръща им вниманието върху следните точки:

            1. Сватбите да се правят само един ден.

            2. Дарове да няма много; от страна на зетот нищо, от страна на не[ве]стата – дарове само на родителите, братята и сестрите на зетот.

            3. Служенето на деной да става един ден.

            4 Незабавно да ни представите рапорт за прихода, разхода и 1/3-ката, която трябва да се внесе в Околийск[ото] бюро.

            За неизпълнението на горното строго ще се наказва.

 

 

Източник: Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.). Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюцци, писма). Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. Том 1. Част 2. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, 683.
[1] Железнец, псевдоним на с. Брежани, Охридско.