Договор между представителите на Централните сили и Румъния относно завръщането на отвлечените добруджански жители по домовете им, 10 януари 1918 г.

Договор между представителите на Централните сили и Румъния относно завръщането на отвлечените добруджански жители по домовете им

 

Фокшани, 28 декември 1917 г./10 януари 1918 г.

 

            Изхождайки от становището, че хуманността налага да се даде възможност на избягалите и прогонените от окупираните области на Румъния да се завърнат по домовете си, представителите на Централните сили и тия на Румъния се съгласиха на следните условия:

            1. Румънското правителство позволява на намиращите се в Молдова бежанци и прогонени от окупирана Румъния да се завърнат по домовете си, доколкото те това желаят и доколкото Централните сили се показват готови да приемат тези бежанци и прогонени съгласно настоящия договор. Централните сили ще препратят по домовете им всички приети от тях лица. Освен това Централните сили заявяват, че са готови да приемат в окупираните области всички лица, които поради военните събития са избягали или са прогонени извън границите на Румъния, ако има още такива, и да представят на румънското правителство списъци за тях.

            2. Настоящият договор не се отнася за мъже на възраст между 17 и 46 години. От последните обаче могат да се върнат и ония, които вследствие телесна слабост или болест не са годни за военна служба.

            3. Завръщането не бежанците и прогонените ще стане по сухо през Галац – Браила.

            4. Поради присъствието на много войскови части бежанците и прогонените не могат да се завърнат в етапната и операционната зона, северно от Дунава (определена на запад чрез една линия, която минава приблизително от прохода Татар Хавас през Милиц – Силистеа – северно от Гура Яломицей до Дунава). Централните сили си запазват правото да оставят да се завърнат в областта на военното управление (северно от Дунава и западно от споменатата линия) и да означат в представените от Румъния списъци само ония лица, чието завръщане не е станало невъзможно вследствие разрушение или заемане на къщите им или поради други причини във връзка с окупацията. В областта на юг от Дунава Централните сили ще приемат всички лица, които по-рано са живеели там.

            5. От страна на Румъния ще се представят списъци, съдържащи имената на лицата, които ще се завърнат. За по-добра нагледност списъците ще се наредят по окръжия, в които се намират домовете на бежанците и прогонените. Списъците ще се предадат чрез парламентьори на фронта при Браила за Германското главно командуване в Браила. До 30 януари (12 февруари) 1918 година от страна на Румъния ще бъдат приготвени и представени всички списъци.

            6. Първият списък ще се предаде след 10 дена, т.е. на 20 януари 1918 година нов стил; вторият списък – на 1 февруари 1918 година нов стил. Всеки от тези два списъка ще съдържа най-малко имената на 500 души, които трябва да се върнат в Добруджа.

            7. Централните сили веднага ще проверят представените списъци, за да установят дали означените лица въз основа постановленията на настоящия договор ще трябва да бъдат приети за завръщане. Веднага след това ще последва повръщането на списъците и след 4 дни, пресметнато от деня на повръщането на списъците, от румънска страна ще бъдат докарани транспортите на определените за предаването им места. Като се предполага, че Централните сили веднага ще повърнат листите, първият транспорт ще бъде предаден на 25 януари, вторият – на 6 февруари, третият – на 17 февруари нов стил. Останалите транспорти ще следват всеки три дена и след 17-и февруари ще бъдат най-малко от по 1000 души.

            8. Централните сили си запазват правото, начиная от 12 февруари, по технико-железничарски съображения, за избягване на пресрещане с транспортите на инвалидите, да означат по ред окръзите, по които бежанците и прогонените ще бъдат предавани за завръщане по домовете им.

            9. Договарящите страни се задължават да изпълнят лоялно и едновременно както договора от 1/14 декември 1917 година, така също договора за размяна на инвалидите, също и настоящия договор. Ако поради технически причини биха се случили пресрещане на транспортите, то транспортите по договора за размяна на инвалидите предшествуват другите.

            10. В случай, че съществующето понастоящем примирие бъде денонсирано, то настоящият договор остава по същество в сила. В такъв случай относително начина на изпълнението и размяната ще бъдат необходими нови споразумения.

            11. Всяко лице да носи със себе си 50 килограма багаж, безразлично дали принадлежи нему. Бежанците и прогонените, които се връщат, могат да вземат със себе си принадлежащите им пари и скъпоценности (с изключение на златни и сребърни монети).

            12. Духовни лица и лекари, без разлика на възраст, могат да се завърнат.

            13. Двете договарящи страни си запазват правото да контролират изпълнението на настоящия договор чрез някоя неутрална страна покровителка.

 

 

(п) Ярош, майор

(п) Хартенщайн, капитан

(п) Ненков, подпоручик

Вярно:

старши адютант на българското представителство при военното управление в Румъния, капитан: (п) [нечетлив]

 

Източник: Извори за историята на Добруджа 1878 – 1919. Съст. Ж. Попов и др. София: ИБАН, 1992, 356-357.