Договор по прехраната на съюзническите германски войски от южния фронт, 1917 г.

 

ДОГОВОР

по прехраната на съюзническите германски войски

от южния фронт /Македония/

Гл. Ком. Шолц.

 

Утвърден от Министерския Съвет

с постановление II 157 от 18/XI 1917 г.

СОФИЯ

 

 

 

 

 

ДОГОВОР

за прехраната на Групата Армии Шолц

 

            1. Българската Дирекция за С.Г.О.П. поема върху си грижата за прехраната на германските войски от Македонския фронт /оперативни, етапни, ж.п. и военно-пленни/ за времето от 1-й ноемврий 1917 г. до 1-й май 1918 г. и по количества, които, ще бъдат уговорени по-долу.

            2. Хранителните припаси Дирекцията ще отпуска ежедневно чрез Главното Тилово Управление на Интендантския Магазин в Ниш, който магазин е длъжен да отпуска на Германската 11-а Етапна Инспекция всеки ден, това което е уговорено.

            В случай, че някой ден не може да се даде определеното количество припаси, недаденото се уравнява в течение на 10 дни.

            Рекламации от принципиален характер се правят пред Щаба на Действующата Армия, в случай, че не се достигне споготба с Главното Тилово Управление.

            3. Количеството на хранителните припаси се изчислява на 143.000 человека и 45.00 добитъка /коне и волове/. При намаление състава най-малко с 1000 человека и 500 добитъка или при увеличение с 5000 человека и 1000 добитъка германската Етапна Инспекция донася за това в Щаба на Действующата Армия, и той последния известява Дирекцията, за да се направят съответните намаления или увеличения на отпусканите припаси.

            Германското Командуване се задължава на всяко 1-во число на месеца да дава на Щаба на Действующата Армия числения състав на своите войскови части по отделно, на части и учреждения: оперативни, етапни, железноптни и военно-пленни.

            4. Малките германски части в Моравско и Македония до 200 души единични команди, болници, лазарети и санитарни мисии, които са далеч от своите части и поради това немогат да се хранят от своите интендантства, се зачисляват на храна към най-близките български части, магазини и етапни комендантства, като им се дава право да получават припасите в натура и си готвят отделно. Храните се отпускат по българските дажби, които се съобщават от Дирекцията С.Г.О.П. на Групата Армии Шолц, ежедневно или по за няколко дена, според случая и местните условия.

            Германското командуване донася в Щ.Д.А. на всяко 1-во число на месеца за числеността и местонахождението на хората и добитъка от гореказаните малки части, команди и др.

            5. Малките български части, команди и др. които са далече от своите части, се зачисляват към най-близките германски части и получават храната си по германските дажби.

            За числеността на тия български части германското командуване също донася в Щ.Д.А. на всяко 1-во число на месеца.

            6. Получените според § § 4 и 5 количества от малките команди се пресмятат взаимно към края на всеки месец.

            7. Доставляваните количества от припасите в потродности възлизат на:

            а/ Брашно – се отпуща 1800 тона месечно, тип 80% пшенично брашно и 20% царевично. Царевицата се отпуща в зърно.

            За превоза на брашното от всекидневната дажба, 11-а Етапна Инспекция се задължава до 15-й ноемврий да предаде на Дирекцията в заем 30.000 чували, включително отпуснатите в октомврий 20 хиляди чувала и всеки 15 дена да повръща дадените й човали.

            б/ Месото – за ноемврий и декемврий Дирекцията ще отпуща месечно в това число 1400 тона преимуществено овче месо и по 20% говеждо и свинско закупено от покупателните комисии. Месото се отпуща в живо тегло, като чистото тегло на овчия добитък и неугоените свине се смята на половина от живото тегло, а това на угоените свине – 85% от живото тегло.

            За м.м. Януари, Февруари, Март и Април ще се отпуснат 1680 тона свинско месо в живо тегло със средно тегло на глава 60 кгр. Това количество свини ще се достави месечно по 420 тона като се започне от 1-й ноемврий.

            В замяна на тлъстините /гл. 7 в/ ще се доставят за м.м. Януари, Февруари, Март и Април 776 тона говеждо в живо тегло по 194 тона месечно.

            Главното Командуване Шолц се задължава да достави на Дирекцията С.Г.О.П. 10,000 тона царевица за угояване на свините, предназначени за Българската Армия.

            в/ Тлъстини – За месеците ноемврий и декемврий Дирекцията ще отпуща по 30 тона месечно свинска мас и 50 тона месечно сирене.

            За м.м. Януари, Февруари, Март и Април Дирекцията отпуща само по 50 тона сирене месечно.

            д/ Варива – Фасул, леща, грах, ориз, просовен, болгур, сушени сливи, зеле и др. /но без лук и картофи/ Дирекцията ще отпуска 17% от общото количество, което се отпуща за цялата армия /българска и германска/. В тия 17% ще влезат и 50 тона месечно ориз.

            Освен това трите Моравски окръзи: Пожаревски, Кюприйски и Зайчерски се предоставят изключително на армейската група Шолц за закупуване зеленчука /вкл. картофи, яйца и птици/.

            На отделните германски части се разрешава в Македония и Моравско да обработват градини за зеленчук, като запазят и наетите до сега ниви за обработване. Всяко ново наемане на ниви ще става с разрешението на Дирекцията.

            е/ Червен пипер – Дирекцията ще отпуска по 2 тона месечно.

            ф/ Ечмик за кафе – ще се отпуща по 40 тона месечно.

            г/ Сено и слама – Моравските окръзи Пожаревски, Кюприйски и Зайчарски се дават на групата армии Шолц за изключително закупуване на сеното и сламата вкл. папурака/. Българските административни власти, доколкото е възможно, улесняват групата армии Шолц при събиране и превозване на сеното и сламата срещу заплащане.

            Освен това, Дирекцията се задължава да отпусне на групата Армии Шолц 10.000 тона сено, а именно 5000 тона /дневно 30 вагона/ Франко Ниш и 5000 тона Франко Дунавските пристанища Рахово, Видин, Лом и др.

            Необходими за превози на горното сено вагони и шлепове групата армии Шолц се задължава да достави на Дирекцията. Превозката ще се извърши по следния ред: три дена наред вагоните със сено от вътрешността на Царството ще бъдат за групата армии Шолц, а четвъртия ден – за българските войски; три шлепа по Дунава ще бъдат за Шолц, а четвъртия за българските войски. Това продължава, до като бъдат превезени за групата армии Шолц уговорените количества сено. Превозката на сеното за българските войски, което ще се разстоварва от шлеповете в Смедерево се превозва на юг към войските от М.Е.Д.7.

            Взетото неправилно от българските войскови части в поменатите три окръга Пожаревски, Кюприйски и Зайчарски, с покупка или по реквизиционен начин количество сено и слама, ще се повърне на групата армии Шолц, щом се преведе в известност.

            В случай, че групата армии Шолц не ще може да покрие в тия три окръга нуждите си от слама, Дирекцията се задължава да отпусне 10.000 тона слама на разположението на групата армии Шолц от Видинския окръг Франко Дунавските пристанища Рахово, Видим, Лом и др.

            Сеното и сламата се предават пресувани и опаковани с тел. Транспорта по дунава се извършва от групата армии Шолц.

            Групата армии Шолц се задължава за сметка на Българското Военно Министерство да достави 300 тона тел за обвиване на балите чрез Германското Главно Командуване а по възможност да достави и преси.

            8. Българските войскови части, депа, учреждения и административни власти в Моравските окръзи Пожаревски, Кюприйски и Зайчарски, както и непроизводителното местно население и добитъка им, се хранят от местни средства, чрез закупуване и си запазват правото да си доставят семе и обработват градини за собствено употребление. При промяна на гарнизона /местожителство/ те са свободни да се вземат събраните запаси.

            9. Извън трите окръга поменати в § 8 германските военни власти задържат наетите до 1-й септември 1917 г. ливади и пасбища.

            10. Разрешава се на армейската група Шолц свободно да закупува в Моравско и Македония следните продукти:

            Вино, ракия, изработен /оббандерован/ тютюн, овощия, които не могат да се консервират /дини, грозде и др./ папурак, тръстика, яйца и птици.

            При покупката им се спазват наредбите на Дирекцията за С.Г.О.П.

            В случай, че след сключването на този договор Дирекцията С.Г.О.П. се види принудена да наложи възбрана на някои от поменатите в този § артикули, тя се задължава да доставлява тия артикули в съответния процент от това що отпуска на българските войскови части.

            11. Германското Командуване си доставлява от България и завладените земи, следните артикули: зърнен фураж /ечмик, овез, фий на зърно и др./, чай, кафе, захар, кислоти /лимонена, винена, оцетна/, сапун, дървено масло /зехтин/ и др.

            12. Натоварени със закупуване германски органи, трябва да бъдат снабдени /всеки по отделно/ с открити листове от Етапната Инспекция 11 и от Щаба на групата армии Шолц, заверени от Моравската или Македонската Военно-Инспекционна област. В тия листове написани на немски и български, трябва точно да бъдат означени предметите които ще се купуват.

            Веднага след пристигането си в някой град или село, където ще извършват покупката, тия органи са длъжни да се явяват на българските военни или административни власти, за да им се визират откритите листове. Само след това добиват право да купуват уговорените по-горе артикули.

            13. Изплащането на даваните на германските войски хранителни припаси ще ства по костуемите цени и по ред определен от смесена комисия при Дирекцията.

            14. За уговаряне прехраната на германските войски за времето след 1-й май 1918 г. по искането на германското командуване се събира смесена комисия в първата половина на месец април при Дирекцията.

 

От страна на Царското Българско Правителство

Директор на С.Г.О.П., Генерал Майор Протогеров

 

От страна на Имп. Герм.

Военен Пълномощник при Особата на Н.В. Царя на българите, Полковник фон Масов

 

София, 29 ноемврий 1917 г.

 

Източник: ЦДА, ф. 260К, оп. 4, а.е. 144, л. 1-7.