Окръжно за задължителното създаване на групи за взаимопомощ в селското стопанство, 1916 г.

Окръжно на Централния комитет за стопански грижи и обществена предвидливост до местните комитети за задължителното създаване на групи за взаимопомощ в селското стопанство, 7 октомври 1916 г.

 

 

 

О К Р Ъ Ж Н О

№ 2921

 

До Местните Комитети за Стопански Грижи и Обществена Предвидливост.

 

            Г о с п о д а,

 

            В мирно време земледелските стопанства се подпомагат в полската работа, по свободно споразумение, или взаимно между семействата, които работят своя земя, като дават по-между си еднакво количество работни дни, или от работници с условенна надница. Сега сме във война. За сигурно и навременно извършване на полските работи, в чл. 8, пункт б), Закона за Стопански грижи и Обществена Предвидливост, е дал право на комитета, да може да прави взаимното помагане задължително. Комитета реши: взаимното помагане да бъде задължително.

            За прилагането на това решение ще се ръководите от следното упътване:

            1. В кооперативните земледелски групи от по пет или десет домакинства, взаимното помагане е задължително в смисъл, че на наредбите за помагане никой не може да се противопоставя. Обаче, взаимопомощта ще бъде плащана, или с равно количество работни дни, или с пари. Плащането в пари ще се допуща: или когато едното домакинство не може да даде на другото работни сили, или за изравнение на по-малко дадените работни дни. Дали едно домакинство наистина не може да даде равно количество или част работни дни, в замяна на дадените нему и, следователно, ще трябва да доплаща с пари, това ще установи определеният от кмета ръководител на полските работи. И установи ли той, че домакинството, може да даде работни сили, няма да му позволи да изплаща дадената му помощ с пари, а ще му заповяда да даде работни сили.

            2. Работниците надничари се разпределят на работа в земледелските домакинства наспроти размера на работата, с оглед коя работа трябва да се свърши преди друга. На тия работници се плаща определена надница.

            3. Предоставя се на  местните комитети за стопански грижи и обществена предвидливост, като вземат в съображение местните условия и главно до колко известно земледелско производство може да понесе определен размер надница и като се ръководи от таблицата на надниците, която Ви даваме тук, да определи тоя размер в своя таблица с означение надниците, без да излиза от максимумите, които даваме:

            1) двойка волове или коне за оране и сеяне, на един декар – 3 лв.;

            2) двойка волове или коне – за прекарване товари, на ден 6 лв.;

            3) за мъже или момчета от 16 години нагоре, на ден 3 лв.;

            4) за жени или момичета от 16 години нагоре, на ден 2 лв., и

            5) за деца от 12 – 16 години, на ден от 0, 75л лв. до 1 лв.

            На работниците ще се дава и храна.

            4. Взаимното помагане не трябва да се ограничава само между групите от 5 или 10 домакинства; местните комитети имат право да изискват съсредоточаването на работните сили за извършването на неотлагаема полска работа, напр. обирането на окопнините и варивата, на захарното цвекло, изораването на земите и есенното засяване, прекарването на захарното цвекло, изораването на земите и есенното засяване, прекарването на захарното цвекло до гарите и т.н.

 

            Ст. София, 4 октомври 1916 год.

 

 

Председател: Д-р Нейов.

Секретар: Д. Иванчов.

Началник на Отдела: П. Дичев.

 

Източник: Държавен вестник, № 217, 7 октомври 1916 г., с. 1-2.