Закон за изменение и допълнение на закона за стопански грижи и обществена предвидливост, 1917 г.

 

Закон за изменение и допълнение на закона за стопански грижи и обществена предвидливост

 

(Министерство на вътрешните работи и народното здраве, указ № 38, Държ. Вестник, брой 75, от 6 април 1917 г.)

 

            § 1. Учреждава се при Министерството на войната Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост, турена под непосредствения надзор на Министерския съвет, която ще действува до като трае европейската война и нейните последици за международната търговия.

            Дирекцията се състои: от един директор, който се назначава в Царски указ, основан на постановление на Министерския съвет, взето по доклад на Министра на Войната, и пет негови помощници: един началник щаба, един економист, един индустриялец, един с търговско образование и опитност и един агроном.

            Директорът управлява, ръководи и представлява пред трети лица и властите дирекцията; той назначава и уволнява свойте помощници и всичкия персонал на Дирекцията със заповед.

            Председателят на съдебната секция, както и обвинителят при нея, могат да се сношават направо с властите по съдебните дела и по въпроси, свързани с функциите на съдебната секция.

            Директорът има право: а) да упражнява всичките права, които закона за стопански грижи и обществена предвидливост дава на комитета и неговия председател; б) с одобрението на Министерския съвет, да определя числото и заплатата на чиновниците и служащите в Дирекцията; в) да се съветва с опитни и вещи специалисти, които под страх на наказание, са длъжни да му неотказват своя съвет; г) да възнаграждава тия съветници; д) да нарежда, ако е нуждно денонощна служба; е) да налага на офицерите, назначените от него чиновници и служащи на Дирекцията всички дисциплинарни наказания, като най-висш началник.

            § 2. а) отменяват се: I) алинея първа на чл. 1 от закона за стопански грижи и обществена предвидливост и II) чл. чл. 3 (трети), 4 (четвърти), 5 (пети), 33 (тридесет и трети) и 41 (читиридесет и първи) от същия закон: а думата „Комитет“ се заменява с думата „Дирекция“ на всякъде в тоя закон, освен в гл. IV, която ще се прилага и към Дирекцията и Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост по аналогия.

            Към чл. 6, който става чл. 3, прибавят се следните нови алинеи: „Секциите при главното интендантство, продоволствената и индустриялните и главната реквизиционна комисия се придават на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост“.

            „Главното тилово управление е длъжно да отдели за Дирекцията необходимите спомагателни транспорти и камионни отделения за превоз до гарите и пристанищата, а заведующият движението на железниците да дава необходимите вагони за превоз на храните за населението и за превозването им до мелниците“.

            В чл. 8 към буква Е, алинея първа, се прибавя: „или направо чрез комисии, чрез търговци и чрез своите представителни бюра“. В същия член, буква И, се прибавя: „нормиране печалби за всички други предмети с ненормирани цени“.

            Чл. 13, първа алинея, получава следнята редакция: „непосредствени органи на Дирекцията са: специални органи, наречени районни комитети, реквизиционни комисии, градските и селски общински управления и резервните магазини с превозните им средства“.

            Към същия член се добавя алинея втора: „Директорът има право да назначава, ако намери за нужно, свой делегат във всеки един от непосредствените органи на дирекцията“.

            В чл. 14 се махват 2и 3 алинеи.

            Към същия член се и прибавя следната алинея втора: „Председателят и членовете на районните комитети получават за по-интензивен труд възнаграждение, размерът на което се определя от директора с одобрение на Министерския съвет“.

            Чл. 15 се махва.

            б) в чл. 18 (осемнадесети), алинея III, думата „му“ ще се чете й, а думата „неговите“ – „нейните“.

            в) чл. 19 (деветнадесети) ще почва: „директорът помощниците му и всичките органи на Дирекцията“…

            г) в. чл. 21 (двадесет и първи) вместо: „Комитета и неговите органи“, ще се чете: „Дирекцията и нейните органи“.

            д) в чл. 28 след „цени“ се прибавя: „или нормирани печалби“… и глоба до 20.000 л.

            Към същия член се прибавят и следните нови алинеи:

            „Продажбата в по-малко (ексик) се счита превишаване нормираната цена“.

            „На същото наказание подлежат и органите на дирекцията и властта и служащите при комитетските и общински складове и магазини“.

            „На лицата, които са открили недекларираните и скрити предмети, обявени от първа необходимост, се дава по десет на стотях (10%) от стойността на откритите от тях и конфискувани предмети“;

            е) чл. 34 (тридесет и четири) ще почва: „директора, помощниците му, както и другите органи на Дирекцията“…

            ж) във втората алинея на чл. 35 (тридесет и пети) думата „трима“ се заменява с думата „седем“, след „съдии“ – „старшият от тях и за председател на секцията“, след думата: „апелативните“ прибавя се: „и окръжните“; думата: „обвинител“ се чете „обвинители“, а след това думата „един“ се последва с: „до трима“, а след думата: „Върховен касационен съд“ се прибавя: „и апелативните съдилища“. След всичко това се добавя: „ако тия съдии и прокурори се вземат не от София, а от друг някои град, получават пътни и дневни съгласно закона“.

            Прибавя се и нов член в наказателните разпоредби със следното съдържание: „който реквизира или изземва предметите, извън реда, определен в специалните закони, наказва се със затвор до една година и глоба до 5.000 л.”

            Става и съответна промяна в нумерацията на членовете в закона.

 

Източник: Стопански грижи и обществена предвидливост. Закони, правилници и др. наредби. Отд. 1: Общи нареждания. София: ДСГОП, 1917, 19-23.