Закон за обработването на мака и добиването от него афион, 1882 г.

УКАЗ

No. 102

НИЙ АЛЕКСАНДЪР I

С Божията милост и народната воля

Княз на България.

Прогласяваме:

 

I.                   Народното Събрание прие, Ний утвърдихме и утвърждаваме следующий:

 

Закон

за

обработването на мака и добиването от него афион.

 

   Чл. 1. Посетите с мак ниви се освобождават от даждието по земелен налог (вместо десятък в растояние на десет години, сиреч) от 1 януарий 1883 до 31 декемврий 1892 година.

   Чл. 2. Маковото семе, което се внася в Княжеството за посеване ниви, се освобождава от всичките митарствени налози през цялото гореказано растояние.

   Чл. 3. Освобождава се от всичките митарствени налози през същото растояние и добития в Княжеството афион от местен мак при неговото изнасяне вън от границата.

   Чл. 4. Ползоват се от тия лготи ония производители, които докажат, че стоката им е местно производение, чрез свидетелство от общинското управление на оная община, в района на която е работен мака и афиона, потвърдено от метсния бирник и окръжния управител.

   Чл. 5. Производителят или търгующия с афион, който в казаното растояние би получил за такова Българско произведение първа награда в някое изложение, ще се възнаграждава от съкровището с една премия от пет хиляди лева.

   II. Заповядваме щото настоящий закон да се облече с Държавния печат и обнародва в „Държавен вестник“.

   I I I. Нашият Министър на Финансите се натоварва с изпълнението на настоящия указ.

   Издаден в Нашата Столица в София, на 13 февруарий 1883 година.

   На първообразното с собствената ръка на НЕГОВО ВИСОЧЕСТВО написано:

                                             

                                                                                                                                                                                                                Александър

Приподписал:

Министър на Финансите: Г. Начович

 

Източник: Дв. 24-3.III.1883