По прехраната на Съюзническите германски войски, 1917 г.

 

По прехраната на Съюзническите германски войски

 

ПРОТОКОЛ

София, 7 май 1917 г.

 

            Дирекцията на прехраната се задължава да поеме върху си, като се почне от 1.VI. 1917. прехраната на съюзническите войски и то върху базата на един %, който ще се определя по числото на находящите се на храна войски и постъпающите храни за всички части. Дирекцията на прехраната заявява, че не може да поеме прехраната на съюзните войски, находящи се на българските фронтове до 1.VI.17., но се задължава от 1.V.17. да доставя известни количества храни, които да образуват по възможност по-големи резерви.

            Горното се отнася само до зърнените храни, без зърнен фураж.

            За покупка на говеда, остават в сила наредбите с откритите листове, които ще се заменят незабавно със заповеди за покупки, издавани от Инспек. области, до когато новите покупателни комисии поемат работата.

            Взаимната контрола се допуска от двете страни.

 

Протогеров

Генерал-майор

Дове

Подполковник

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

София, 8 май 1917 г.

            Като продължение на преговорите от 7.V.17.год., дойде се до следното споразумение:

            Продоволствието на намиращите се на Македонския фронт германски войски ще става със следните подробности:

            1. Продоволствието на войските ще започне от 1.VI.17. Като база за отпущането долуозначените продукти ще служи численото състояние на хората, находящи се на храна към тая дата. Продуктите, които ще се отпущат са:

            а) Брашно – от типа брашното, което се отпуща за българските войскови части. Припадующата се част царевично брашно трябва да се отпуща несмлено в зърна.

            б) Ориз – в пропорция каквато се отпуща за българските войскови части.

            в) Бял боб (фасул) – в пропорция, каквато се отпуща за българските войскови части. Закупените от германската етапна инспекция в стара България 101 вагона боб се предоставят в разпореждането на същата инспекция, като се приспада от количеството на боба, които Инспекцията има да получава след 1.VI.17.

            г) Месо. Снабдяването с месо ще става чрез покупателни комисии в Македония и Моравско, в които участвуват по един делегат от Дирекцията на С.Г.О.П., Главното Тилово Управление и Етапната инспекция 11. В стара България закупуването на месо ще става по същия начин – без участието на делегата от Етапната инспекция 11.

            д) Свинска мас. По същия начин както за месото. Закупената във Видин и Плевен от германската администрация 9.000 кгр. свинска мас се отпуща в разпореждането на Етапната инспекция 11, като това количество мас се спадне от припадующето такова за германските войски от 1.VI.17.

            Получаването на припадующата част месо и мас от кланицата в София остава в сила и за напред.

            е) Червен пипер – в пропорция.

            ж) Растителни масла – в пропорция.

            з) Масло, сирене, кашкавал и други млечни произведения – в пропорция, както българските войскови части (за млякото гл. т. 3 а).

            и) Галети (безквасен хляб от жито) – по един вагон седмично.

            к) Ячмик – до новата реколта 3 вагона всичко. Етапната инспекция 11 съобщава в Дирекцията на С.Г.О.П. (отделение сношение със съюзниците) към края на месец май 1917 г. числото на германските части, а именно:

            I. Наличен състав на хората, зачислени на храна: а) частите, находящи се на фронта; б) етапни войски; в) пленници, зачислени на храна при Етапната инспекция 11 и г) железнопътни и други специални части.

            II. Наличен състав на германски части, продоволствувани от български войскови части или етапи.

            Същата инспекция ще съобщи в Дирекцията количеството на запасите, които тя има в магазините си и складовете (фронта и етапите) към 1.V.17.

            За значителните промени в количеството на продоволствуваните войски Етапната инспекция уведомява Дирекцията при случай.

            Изплащането на хранителните припаси, доставени от Дирекцията на С.Г.О.П. ще става по костуемите цени. Тия цени Дирекцията ще определи и съобщи на Етапната инспекция 11 към 15 септемврий 1917 год.

            Доставките се предават на Етапната инспекция 11 в Ниш чрез колна от българския резервен магазин в същия град. Надписите на пратките са: до германския етапен магазин в Ниш.

            2. За набавяне на:

            а) Сено, слама.

            б) Зеленчук, включително картофи.

            На германските власти се  предоставят за иключително ползуване окръзите в Моравско: Пожаровацки, Кюприйски и Зайчарски. Закупуването на тия продукти става свободно, в споразумение с продавачите. В случай на нужда, българските административни власти помагат на германските власти за прекарване закупените предмети,з а наемане кола и хора, както и работни ръце за земледелчески работи, срещу плащане.

            Находящите се в тия три окръга български военни и административни власти си запазват правото за купуване на семе и обработване градини за собствено употребление.

            Вън от тия три окръга, за снабдяването на болните коне със зелен фураж и сено, германските военни власти могат да задържат наетите до 1 май 1917 г. или намиращите се ливади при техните конски лазарети: Ниш (52 уврати), Кюприя (8 уврати), Скопие (250 уврати), Лясковец (400 уврати), Парачин (800 уврати) и Алексинец (20 уврати).

            Сеното от тези ливади остава собственост на германските власти.

            Там, където квартируват малки войскови части, които не могат да си доставят зеленчука и сеното от собствени градини или да го карат от далече, продоволствието има става от българските етапни магазини или с купуване в споразумение с българските военни власти.

            Закупуването на сено и зеленчук може да стане още сега.

            3. Разрешава се свободно купуване в и отвън поменатите 3 окръзи на:

            а) Мляко – като се спазват наредбите на Дирекцията за стопански гружи и обществена предвидливост предвидени за българските войскови части, б) вино, в) ракия, г) тютюн, д) овощия, които не могат да се консервират (като дини, грозде и други подобни), е) царевични стъбла (папурак) и ж) тръстика.

            За изброените в точки 2 и 3 предмети трябва да се спазват нормираните цени, определени от Дирекцията и съобщавани винаги при случай на изменение на Етапната инспекция 11.

            4. Дирекцията не може да достави, следователно Етапната инспекция ще трябва сама да си достави вън от стара и нова България на:

            а) зърнен фураж, б) чай, в) кафе, г) захар, д) лимонена кислота, е) сапун и ж) дървена масло (зехтин) с изключение разтителните масла (гледай п. 1 ж).

            5. Запазва се право на по-късно уреждане на:

            а) Яйца. По причина на трудностите за транспортиране от германска страна се желае свободна покупка.

            б) Консервиране на месо.

            в) Размяна на разплодни свини от Германия срещу български угоени свини по желание от българска страна.

            г) Улеснение по доставка на лимонена кислота – по желание от българска страна.

            д) Приготовление на мармелад и сушени овощия.

            е) Покупка на коне и товарен добитък.

            ж) Митнически въпроси въз основа на предложение направено от щаба на Групата армии фон Шолц.

            з) Взаимна контрола при продоволствието, съгласно протокола от 7 май 1917 г.

            и) Контрола по износа на железниците в съгласие с Императорския военен пълномощник.

            к) Разменната търговия. Дирекцията на С.Г.О.П. е решително против такава търговия – за което ще пише специално писмо на Императорския военен пълномощник, щаба на Групата армии фон Шолц и  Етапната инспекция 11.

            6. Във времето от 10 май до 1 юний 1917 год., Дирекцията на С.Г.О.П. ще достави в Етапния магазин в Ниш за образуването резерви за германските части:

            а) 150 тона брашно.

            б) Складираното в Пожаревац 632 тона жито се купува от Дирекцията на С.Г.О.П. по костуемите цени и се предава на Етапната инспекция 11 в Ниш.

            в) Складираната в Пожаревац 550 тона царевица се откупува от Дирекцията на С.Г.О.П. и от нея половината се връща на Етапната инспекция 11 в Ниш, а другата половина се използува за храна на населението в Македония.

            7. До осъществяване на новата система на доволствието, остава в сила досегашната практика, там където не е помената изрично, как да става доставката.

            8. Тези споразумения остават в сила до 1 септемврий т.г., когато наново ще бъдат прегледани.

            9. Всички въпроси по доволствието на германските войски се уреждат от Дирекцията на С.Г.О.П., която е едиственно компетентна и на която в това отношение са подчинени и Военно Инспекционните области в Македония и Моравско. Всички сношения на Дирекцията на С.Г.О.П. и германските власти на Балканския полуостров, стават чрез германския генералщабен офицер  за свръзка при Германския Императорски Военен Пълномощник в София, който представлява всички германски войскови части в стара и нова България с Дирекцията за С.Г.О.П.

            10. Желанието на щаба на Групата армии фон Шолц, да се предоставят на ползуване на Етапната инспекция 11 в Ниш, четирите окръга: Зайчарски, Пожаревацки, Кюприйски и Неготински за продоволствие на германските войскови части и др. съюзнически войски се отхвърля от Дирекцията за С.Г.О.П.

 

Протогеров

Генерал-майор

 

Дове

Подполковник

 

Източник: Известия на ДСГОП, № 45, 4 юли 1917 г., 1-2.