Заповед за откриване на училище за санитарни подофицери Скопие, 1916 г.

Заповед по Действащата армия за откриване на училище за санитарни подофицери в гр. Скопие, 29 юни 1916 г.

 

 

 

Заповед

по

Действующата Армия

№ 384

гр. Кюстендил 29 Юний 1916 г.

 

 

 

Заповед по действующата армия № 384

Гр. Кюстендил, 29 Юний 1916 г.

 

            За попълване недостига от санитарни подофицери в частите и лечебните заведения на Действующата Армия, заповядвам, освен съществувющето в София училище, да се открие временно второ училище за санитарни подофицери в гр. Скопие.

            Училището да се открие към 15-й Юлий н.г. при 1-ва местна военна болница в гр. Скопие и в него да се изпратят за следване курса му войници от 40-й набор, които са най-малко със завършено прогимназиално образование и преимуществено такива, които са поради известни физически недостатъци са определени за нестроева служба, с рчазчет по 4 души от всяка пехотна допълняюща дружина и по 2 души от всяка допълняюща батарея, ескадрон и пионерна дружина. Недостатъците не трябва да бъдат такива, щото да им пречат на обучението или на изпълнението на службата им като бъдащи санитарни подофицери.

            Училището да функционира съгласно Височайше утвърденото положение за училището за санитарни подофицери, обявено със заповед по Военното Ведомство № 557, от 22-й Ноемврий 1914 година. Обучението да се извършва по приложената към това положение програма и да трае 6 месеца.

            В училището да се приемат и доброволци, които да отговарят на изброените в чл. 10 от казаното положение условия.

            Освен това, разрешава се да се изпратят в училището за да получат нужната теоритическа подготовка, ако се удостояват от началството си, и ония санитарни подофицери от частите и лечебните заведения, които са били повишени в този чин за отличие през миналите и настоящата войни, без да са свършили учебно-санитарна команда или санитарно подофицерско училище. След свършването курса на училището, право за оставане на свръхсрочна служба ще добият само ония санитарни подофицери от тази категория, които имат изиксуемия се от чл. 8 на положението образователен ценз.

            Училището се подчинява на санитарния отдел при Щаба на Действующата Армия, а в домакинско отношение – началнику на Македонската областна военна инспекция.

            Фурмирането на училището да стане съгласно щата за санитарно-подофицерско училище във военно време, обявен със заповед по Военното Ведомство № 169 н.г. Училището да се заведва от началника на 1-ва местна военна болница в Скопие, а преподавателския персонал да се вземе измежду лекарите на местните военни болници в същия град.

            За домакин на училището и командир на санитарната рота да се командирова един офицер от частите на действующата армия; от там да се командирова и нуждния подофицерски персонал, строевия от частите, а санитарния – от лечебните заведения.

            Главното Тилово Управление да разпореди за набавянето на всички жилищни, учебни и др. подобия, необходими за правилното функциониране на всичките служби в училището, а специалните учебни помагала /картини, мулажи, атласи, скелет и пр./ да се вземат от излишните такива на училището за санитарни подофицери в гр. София.

 

 

Главнокомандующ на Действующата Армия,

                                               ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ: Никола Жеков

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 607, л. 198.