Заповед по Моравската военноинспекционна област за въвеждането на задължителни лични карти за населението, 1917 г.

ЗАПОВЕД

по

Моравската Военно Инспекционна Област

№ 50

12 ЮЛИ, 1917 ГОД. ГР. НИШ

 

 

            По снабдяване населението с лични карти. Заповядвам на всички жители от областта от 13 години нагоре от двата пола да се раздадат лични карти по установения образец.

            При привеждането на тая ми заповед да се има за ръководство следното:

            1. Назначението на личната карта е да удостоверява самоличността на притежателя й. Тя се носи от лицето, на което е дадена, готово всеки момент при поискване да я представи на меродавното лице или власт.

            2. Личните карти да се издават от околийските управления, гдето и да се съсредоточава всичката преписка по това. Обаче, за да може издаването на картите да се ускори, във всяка околия да се образуват възможно повече подвижни бюра, като за председатели на бюрата се назначават полицейските пристави, старшите стражари, началниците на дружинните военни райони и старши подофицери от ротите заемащи участъци в околията, а за членове председателите на общините и кметските заместници, чийто общини или села получават лични карти.

            3. Формирането на бюрата да стане по разпореждане на околийските началници след споразумение с началника на полковото военно окръжие и началника на войсковата част, дружина или полк, което заема участъци в околията. Това споразумение трябва да установи колко бюра ще има в околията, кои села на коя бюро ще се дадат и кои лица от поменатите по горе категории ще бъдат председатели.

            Към всяко бюро да се придадат по 5 – 10 души за писари измежду войниците, стражарите, учителите, учениците и свободните от работа чиновници.

            4. Издаването на личните карти за гражданите в гр. Ниш да става от самото градоначалство, а за жителите от околийските центрове от околийските управления – от специални за целта едно или няколко бюра.

            5. Издаването на личните карти трябва да става по начин щото да не се отвлича много населението от работата си, като в бюрото се викат през деня толкова хора, на колкото ще бъде възможно да се издадат лични карти. Освен това, заинтересованите да бъдат предизвестявани всякога най-малко два дена по рано.

            6. Личните карти се издават срещу писмени уверения за самоличност, издадени от 4 – 5 души първенци и заверени от общинските власти в селото или града, според приложения образец.

            7. След като се свърши раздаването на лични карти в известен населен пункт, бюрото се премества в следующия пункт и развива своята дейност по същия начин до свършване на всички определени за бюрото населени места.

            8. За всяка лична карта да се заплаща от лицето комуто се дава по 50 стотинки. От тия пари на председателите на бюрата, както и на писарите да се отпуща за всяка написана самолична карта на първите по 5, а на вторите по 10 стотинки. Останалите 35 стотинки да се задържат и всяка седмица представляват с рапорт в Интендантството на Областта за погасяване направените разходи по отпечатването на картите. Към рапорта да бъдат приложени така също и разписките за полученото възнаграждение от лицата, на които се е паднало такова.

            9. Личната карта да носи два нумера: единия да се постави в околийското управление, като се почне от 1 на горе, а другия да се постави от съответното бюро, като се вземе от списъка, който общината ще представи при раздаването личните карти на жителите й. Тоя последен нумер да бъде същия, под който се е записало лицето, на което се издава личната карта.

            10. Попълването на картата да става от бюрото, като се обърне най-грижливо внимание на отличителните черти. Всички жители, които знаят да пишат да се подписват на гърба на самата лична карта с мастило. На гърба също така да се подписват председателите на бюрата и писарът, който е попълвал картата.

            Подписа на околийския началник може да бъде щемпелуван.

            11. След попълването на всеки кочан на последния лист от същия, в лявата половина да се състави таблица, която да съдържа числото на мъжете и жените по о тделно от 13 – 20 години, от 21 – 30 години, от 31 – 40 години, от 41 – 50 години и от 50 години на горе.

            12. Личната карта след попълването й, се предава от бюрото лично на лицето, за което е предназначена.

            13. Бюро, което ще допустне да се издаде някому лична карта без опазване точно формалностите, ще се държи отговорно и ще се наказва за неизпълнение заповед.

            14. Повърнатите било от интерниране, било като взети на работа по общата военна работническа повинност, било пленници да се снабдяват с лични карти от самите околийски управления.

            15. Който изгуби личната си карта плаща в съответното околийско управление глоба 20 лева и може да получи дубликат от същото околийско управление, като подаде заявление надлежно обгербовано. Глобата да се внася в полза на хазната.

            16. Личните карти да умрелите и интернираните да се събират от съответното околийско управление дето, след съставане на съответния акт, да се унищожават.

            17. От 15 септември нататък, до която дата всички жители на областта трябва да се снабдят с лични карти, строго ще се преследват първо лицата, които няма да имат лични карти и второ, всички ония, като хотелиери, притежатели на квартири и други подобни заведения, които биха дали прием на подобни лица без лична карта.

 

Вр. Началник на Областта, Полковник: ТАСЕВ

Началник Щаба на Областта от Генералния Щаб, Подполковник ДЪРВИНГОВ

 

 

Източник: ДВИА, ф. 1548, оп. 1, а.е. 3, л. 199.