Заповед по Моравската военноинспекционна област за принудително привличане на работа на „праздноскитающите”, 27 юни 1916 г.

З А П О В Е Д

по

МОРАВСКАТА ВОЕННО-ИНСПЕКЦИОННА ОБЛАСТ

№ 41.

27-й юний 1916 год. гр. Ниш

 

 

 

            […]

§ 5. ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ В РАБОТА НА ПРАЗДНОСКИТАЮЩИТЕ. Имам сведения, че в повечето от градовете на Моравския край се срещат мнозина работоспособни мъже и жени, които се скитат без никаква работа по улиците или прекарват по цели дни в кръчмите и кафенетата.

Пред вид на голямата нужда от работни ръце, особено в дадения момент, когато предстои да се събира богатата реколта в края и пред вид на това, че праздноскитането и праздното времепрекарване по кафенетата може само зле да се отрази върху добрия ред и тишината в Областта, предлагам на г.г. окръжните управители да разпоредят, щото всички работоспособни праздноскитающи се из градищата да бъдат принудително използвани за успешното привършване на полските или други някои обществени работи, като против праздноскитающите се, които отказват да излязат на работа се вземат най-строги мерки.

За направеното по тоя въпрос окръжните управители ще ми донесат до 10-й идущи юлий.

 

 

Началник на Областта,

Генерал-Лейтенант Кутинчев

 

 

Източник: ДВИА, ф. 1548, оп. 1, а.е. 3, л. 64.