Заповед по Моравската военноинспекционна област № 46, установяваща наказанията, които ще се налагат за съпротива срещу българската власт в областта, 5 юли 1917 г.

ЗАПОВЕД

по

Моравската Военно Инспекционна Област

46

 

5-й юлий 1917 год. гр. Ниш.

 

            Обявява се на всички власти и жители на Областта, че дадената от мене на 10-й юний т.г. прошка позволи на значителна част от провинилите се до сега в четнишките движения да се опомнят, да се разкаят и да се повърнат по домовете си и предадат на мирни занятия. За съжаление, обаче, мнозина от провинилите се не се вслушаха в моя зов, а продължават да стоят по горите и с пушка в ръце тероризират мирното население, нападат тия, които се възползуваха от моята прошка, убиват всеки, който не съчуствува на техните мисли, смущават реда и турят в опасност областта. Всички тия заблудени люде не са доброжелатели на народа, а истински негови врагове, които трябва да се преследват с всичката безпощадност на законите. Спрямо всички такива, какво спрямо и техните ятаци и съмишленици, заповядвам да се прилагат съответните наказания, както следва:

            1. Който вдигне оръжие, за да се противопостави на установения ред, или участвува в четите, се счита разбойник и се застрелва, имота му се прибира в полза на хазната, а семейството му се интернира.

            Считат се така също разбойници и следните категории лица:

            а) Всички участвующи в тайни организации, насочени против властта и установения ред, както и онези, които агитират за влизането в такива организации или създаването им.

            б) Всички военно-пленници и взети от комисиите за работа, които избягат от депата за пленници, или работнически команди.

            в) Всички интернирани, които избягат от определеното им за живеене място.

            г) Всички които се крият и не се явяват пред комисиите, ако подлежат на обща работническа повинност.

            Забележка. Категориите лица по пункт а, не ще бъдат наказани като рзабойници, ако доброволно преди откриването им от властта се откажат от участието им в тайни организации и съобщят на властта. Също ще се постъпва и с категориите лица по пунктовете б, в, г, ако тия лица доброволно преди откриването им сами се явят и предадат.

            2. Лице, което събира храна за разбойниците, или ги укрива, или им дава сведения за войската, или им пренася писмата, или заблуждава властта при преследването им, се счита техен съучастник и се наказва със смърт.

            3. Лице, което даде храна на разбойници, без да извести достатъчно своевременно на властите за преследването и залавянето им, наказва се с глоба според състоянието му от 500 – 5000 лева и се интернира.

            4. Село, което се установи, че е дало на чета или разбойници храна, или подслони и не изкаже кой е събирал храната и кои са давали храна и подслон, плаща контрибуция:

            а) За първи път – в размер на годишния данък.

            б) За втори път – в размер петорно на годишния данък.

            в) За трети път – интернира се всичкото мъжко население от 17 години нагоре.

            5. Група села, район или участък, които служат за временно или постоянно скривалище на разбойници и ги храни, се наказва по пункт 4.

            6. Лице, което притежава огнестрелно оръжие, бомба, динамит или други подобни и не ги предава на властта доброволно, а ги скрива, се наказва със смърт.

            Лице, което знае где има скрити подобни оръжия и експлозиви и не ги обади на властта, се наказва с глоба от 500 – 5000 лева и се интернира.

            7. Село, в чиито район се намери оръжие, експлозиви, без по-рано то да е донесло на властта, се наказва с контрибуция в размер на годишния данък, плащан от селото, а лицето скрило оръжието, или експлозивите – по п. б.

            8. Който скъса умишлено телеграфна или телефонна линия, или повреди мост, или съоръжения по железопътните линии, за да затрудни или направи опасно движението по железниците, наказва се със смърт, а населените места, в чиито район е станало това, и не са донесли на властта на време за появата на злосторниците, плащат контрибуция в размер на годишен данък, а мъжкото население от 17 години нагоре се интернира. На същото наказание се подлагат и всички села, през чиито райони се установи, че са се движили злосторници.

            9. Който унищожава храните по полето, или в складовете, чрез пожар, наказва се със смърт.

            10. Лице, което злослови против установения ред и власти, или разпространява неверни слухове, със цел да създаде неприязнено настроени срещу властта се наказва с интерниране.

            11. Който се движи без открит лист, или с чужди такъв, се наказва с глоба от 500 – 5000 лева и се интернира.

            12. За убийството на длъжностно лице, селото, или града, в чиито район е станало това, плаща следното обезщетение на семейството на пострадалия, ако убиеца е неизвестен, или несъстоятелен:

            а) войник, служащ или приравнен – 6000 лева.

            б) подофицер, кмет, секретар бирник и приравнен – 10 000 лева.

            в) офицер или чиновник, според чина на длъжността – 15 000 лева.

            За наранявания се плаща половината от тия обезщетения.

            13. За ограбване на длъжностно лице, обществено, или държавно учреждение, населения пункт, в който е станало това, ако не съобщи своевременно, плаща стойността на повредените или отнесени държавни или обществени вещи и една глоба равна на двойния годишен данък, плащан от населения пункт.

            14. Настоящата заповед влиза в сила от 15 юли т.г. и тя отменява всички по-рано издадени по тоя въпрос тълкувания.

 

 

Вр. Началник на Областта, Полковник ТАСЕВ

Началник Щаба на Областта, от Генер. Щаб, Подполковник ДЪРВИНГОВ

 

 

Източник: ЦДА, ф. 735К, оп. 1, а.е. 1, л. 10-11.