Окръжно писмо от Григор Начович за приемането от Народното събрание на Закона за обработване на мака и за добиване на афион, 1883 г.

Министерство на финансите   

Спешно окръжно

Отделение II    

до Окръжните управители

 

N 4418
3 март 1883
г. София

 

Известно Ви е вече, че Народното събрание прие законопроекта, който беше представил за обработването на мака и добиване на афион, и че Негово Величество благоволи на да го утвърди.
Целта на този закон е да се насърчи населението да обработва това растение, от което се изважда едно толкова нужно и толкова скъпо произведение – афиона; понеже от направения досега опит в Княжеството се доказа, че тукашните произведения, по качеството си, могат да надминат всички други по света.
За да се постигне това насърчение законодателната власт в Княжеството освобождава от всеки десятък (поземлено даждие) това произведение, и ония, които посяват нивите си с мак, няма да се безпокоят за даждия в разстояние на цели 10 години. Законът освобождава от мито внасянето в Княжеството на маково семе както и изнасянето на афиона; законът обещава и една награда от 5000 лева на ония производители на афион, които получат награда на някое изложение.
За това ви моля, господине Управителю, като обнародвате в поверения Вам окръг издадения закон за обработване на мака, да му дадете най-голяма гласност и употребите всичкото Ваше нравствено влияние, за да насърчите обработването на това толкова полезно растение.

 

Министър: Г. Начович

 

Източник: Окръжно писмо от Григор Начович, министър на финансите, до окръжните управители за приемането от Народното събрание на Закона за обработване на мака и за добиване на афион, за освобождаване от десятък за 10 години отглеждащите мак, за освобождаване от мито вноса на маково семе и износа на афион и обявяване на 5000 лева награда за производител, спечелил награда в изложение. Литографно копие. Ръкопис. 3 март 1883. ЦДА, фонд 159 к, оп. 1, ае. 59, л. 28-29.

Благодарности: Петър Добрев.