Пътепис (Прев. от османотур., състав., ред. Страшимир Димитров). С., 1972