Карта на българското землище според ученици от София, изпратили протестни декларации срещу Ньойския договор през 1931 г.

Забележка: Картата е залепена към една от страниците с подписите на учениците от София към протестните декларации срещу Ньойския договор, изпратени през 1931 г. до Обществото на народите. 

Източник: A L'honorable Conseil de la Société des nations Protestation des collégiens de Sofia, Аction Copy Received in Registry 26 mai 1931, вероятно заведено в Архива на Обществото на народите под номер 28518, л. 51, сега се намира във фонд 1405, ЦДА, необработен.