Димитър Мишайков за стопанското значение на опиума и мака в Македония, 1918 г.

„Друго важно индустриално растение е макът, от което, както е известно, се добива опиум и маково семе. Макът вирее най-добре в средна Македония, а най-вече в Щипско, Скопско, Велешко, Кавадарско и Струмишко. В тия места се добива ежегодно около 100 - 120 000 кгр. опиум на стойност около 7-8 млн. лева според цените преди Балканската война: сегашната стойност на това производство е значително по-голяма. От мака се добива и около 2,5 - 3 мил. кгр. маково семе, което преди е струвало около 1 мил. лева, а сега - повече от 5 м[илиона - бел. ред.]. лева.  

Източник: Мишайков, Д. Новите земи: В стопанско отношение и стопанското бъдеще на Обединена България. - Походна войнишка библиотека, N55. С., 1918, с. 23