Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид

 

КОНВЕНЦИЯ

за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид[1]

 

(Приета от Общото събрание на ООН на 9 де­кември 1948 г. с резолюция 260 А (III). Рати­фицирана с Указ № 300 от 23 юни 1950 г. – ДВ, бр. 153 от 1950 г. В сила за България от 12 януари 1951 г.)

 

 

Договарящите страни,

като имат предвид декларацията, направе­на от Общото събрание на Организацията на обединените нации в негова резолюция 96 (I) от 11 декември 1946 г., че геноцидът е прес­тъпление съгласно международното право в противоречие с духа и целите на Организацията на обединените нации и е осъден от цивили­зования свят;

признавайки, че през всичките периоди на историята геноцидът е причинил огромни загуби на човечеството; и

убедени, че е необходимо международно сътрудничество, за да бъде освободено чове­чеството от това отвратително бедствие,

се споразумяха за следното:

 

Член І

Договарящите страни потвърждават, че ге­ноцидът, независимо дали е извършен в мирно време, или по време на война, е престъпление съгласно международното право, което те се задължават да предотвратяват и наказват.

 

Член ІІ

В тази конвенция геноцид е всяко от следните действия, извършени с намерение да бъде унищожена изцяло или отчасти една национална, етническа, расова или религиозна група като такава:

а) убиване на членове на групата;

b) причиняване на тежки телесни или ду­шевни повреди на членове на групата;

c) умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи нейното пълно или частично физическо унищожение;

d) налагане на мерки за предотвратяване на ражданията в групата;

e) насилствено предаване на деца от групата на друга група.

 

Член ІІІ

Следните действия са наказуеми:

а) геноцид;

b) заговор за извършване на геноцид;

c) пряко и публично подстрекателство за извършване на геноцид;

d) опит за извършване на геноцид;

e) съучастие в геноцид.

 

Член ІV

Лицата, извършили геноцид или което и да е друго действие, посочено в член ІІІ, се наказват независимо дали са отговорни по конституция управляващи, държавни служители или частни лица.

 

Член V

Договарящите страни се задължават да вземат съгласно техните съответни консти­туции необходимите законодателни мерки за осигуряване изпълнението на разпоредбите на тази конвенция, и по-специално да предвидят ефективни наказания за лицата, виновни за извършването на геноцид или на което и да е друго действие, посочено в член ІІІ.

 

Член VІ

Лицата, обвинени в геноцид или в което и да е друго действие, посочено в член ІІІ, трябва да бъдат съдени от компетентен съд на държавата, на чиято територия действието е било извършено, или от международен наказа­телен съд, който може да бъде компетентен по отношение на онези договарящи страни, които са признали неговата юрисдикция.

 

Член VІІ

Геноцидът и другите действия, посочени в член ІІІ, няма да се смятат като политически престъпления, що се касае до екстрадицията.

Договарящите страни се задължават в такъв случай да допускат екстрадицията в съответ­ствие с тяхното законодателство и действащите договори.

 

Член VІІІ

Всяка договаряща страна може да сезира компетентните органи на Организацията на обединените нации с оглед последните да предприемат в съответствие с Устава на Ор­ганизацията на обединените нации мерките, които смятат за подходящи за предотвратяване и преследване на актовете на геноцид или на което и да е друго действие, посочено в член ІІІ.

 

Член ІХ

Споровете между договарящите страни относно тълкуването, прилагането или изпъл­нението на тази конвенция, включително и споровете относно отговорността на държава по отношение на геноцид или на всяко друго действие, посочено в член ІІІ, се отнасят до Международния съд по молба на една от стра­ните в спора.

 

Член Х

Тази конвенция, чиито английски, китайски, испански, френски и руски текст са еднакво автентични, носи датата 9 декември 1948 г.

 

Член ХІ

Тази конвенция е открита за подписване до 31 декември 1949 г. за всеки член на Ор­ганизацията на обединените нации и за всяка държава – нечленка, на която Общото събрание е изпратило покана за тази цел.

Тази конвенция подлежи на ратификация и ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

След 1 януари 1950 г. всеки член на Ор­ганизацията на обединените нации и всяка държава – нечленка, която е получила посо­чената покана, може да се присъедини към тази конвенция.

Документите за присъединяване се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

 

Член ХІІ

Всяка договаряща страна може по всяко време чрез уведомление, адресирано до Гене­ралния секретар на Организацията на обеди­нените нации, да разпростре прилагането на тази конвенция върху всички или която и да е от териториите, за чиито външни отношения тя е отговорна.

 

Член ХІІІ

В деня, в който първите двадесет докумен­та за ратификация или присъединяване бъдат депозирани, Генералният секретар съставя протокол, като изпраща препис от него до всички държави – членки на Организацията на обединените нации, и до държавите – нечленки, посочени в член ХІ.

Тази конвенция влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на двадесетия документ за ратификация или присъединяване.

Всяка ратификация или присъединяване, извършени впоследствие след тази дата, вли­за в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на документа за ратификация или присъединяване.

 

Член ХІV

Тази конвенция е валидна в продължение на десет години от датата на влизането є в сила.

Тя остава в сила за всеки следващ период от пет години по отношение на онези дого­варящи страни, които не са я денонсирали най-малко шест месеца преди изтичането на съответния срок.

Денонсирането се извършва с писмено уве­домление, адресирано до Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

 

Член ХV

Ако вследствие на денонсирания броят на страните по тази конвенция спадне на по-малко от шестнадесет, конвенцията престава да бъде в сила от датата, на която последното от тези денонсирания е влязло в сила.

 

Член ХVІ

Искане за преглед на тази конвенция може да бъде направено по всяко време от всяка договаряща страна чрез писмено уведомление, адресирано до Генералния секретар.

Общото събрание решава, ако сметне за необходимо, какви мерки трябва да се вземат относно такова искане.

 

Член ХVІІ

Генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява всички държа­ви – членки на Организацията на обединените нации, и държавите – нечленки, посочени в член ХІ:

а) за подписванията, ратификациите и при­съединяванията, извършени в съответствие с член ХІ;

b) за уведомленията, получени в съответ­ствие с член ХІІ;

c) за датата, на която тази конвенция влиза в сила в съответствие с член ХІІІ;

d) за денонсиранията, получени в съответ­ствие с член ХІV;

e) за прекратяването на конвенцията в съ­ответствие с член ХV;

f) за уведомленията, получени в съответствие с член ХVІ.

 

Член ХVІІІ

Оригиналът на тази конвенция се депозира в архивите на Организацията на обединените нации.

Заверен препис от конвенцията се изпраща до всички държави – членки на Организацията на обединените нации, и до държавите – не- членки, посочени в член ХІ.

 

Член ХІХ

Тази конвенция се регистрира от Генералния секретар на Организацията на обединените нации в деня на нейното влизане в сила.

 

 

Държавен вестник, № 99, 17 дек. 2010, с. 111-112.
[1] Преводът на български език на заглавието на конвенцията, така както е в Указ № 300 от 1950 г. (Конвенция за преследване и наказване на престъпленията по геноцида), не съответства изцяло на официалните езици, на които конвенцията е съста­вена, поради което е поправен.