Живков, Т. Отчет на Централния комитет на Българската комунистическа партия пред Дванадесетия конгрес и предстоящите задачи пред партията 31 март 1981. С., 1981