С В Е Д Е Н И Е на убитите, ранени, заклани, изгорени и отвлечени хора

Препис

Към № 642

 

 

С В Е Д Е Н И Е

На убитите, ранени, заклани, изгорени и отвлечени хора, мохамедани

жители на Бялоп[ол]ска околия, от страна на черногорски четници през месец

януари 1943 година

 

 

ОБЩИНИ

в неутралната зона между Черна Гора и Албания

Изгоре-ни

къщи

Убити

мъже

Убити

жени

Ранени

мъже

Ранени жени

Заклани

мъже

Заклани

жени

Заклани деца

Изгорени

деца

Умрели

от студ

мъже

Умрели

от студ

жени

Умрели

от студ

деца

Умрели

от глад

Отвлечени жени и

девойки

ВСИЧКО

 

КОРИТСКА

 

431

 

150

 

64

 

63

 

39

 

27

 

28

 

121

 

24

 

27

 

61

 

 

 

 

604

 

ЛОЗАНСКА

 

104

 

29

 

10

 

15

 

6

 

6

 

19

 

56

 

56

 

6

 

9

 

26

 

 

 

237

 

РАСОВСКА

 

267

 

85

 

15

 

55

 

22

 

11

 

13

 

60

 

88

 

6

 

18

 

141

 

 

 

514

 

БАРСКА

 

190

 

80

 

61

 

74

 

49

 

34

 

42

 

86

 

98

 

22

 

29

 

51

 

103

 

 

729

 

БИСТРИЧКА

 

452

 

153

 

134

 

111

 

112

 

74

 

117

 

235

 

315

 

42

 

58

 

168

 

 

251

 

1773

 

ЗАТОНСКА

 

319

 

93

 

56

 

41

 

47

 

30

 

66

 

143

 

130

 

16

 

91

 

61

 

 

 

774

 

ВСИЧКО:

 

1763

 

590

 

349

 

359

 

275

 

185

 

285

 

701

 

719

 

119

 

266

 

447

 

103

 

251

 

4631

 

 

            В я р н о,

                        /п/ не се чете

                        К а п и т а н – Началник Р.С.

 

            Вярно с преписа

                                   Секретар на отдел Печат-МНО Величков

 

 

Източник: ЦДА, ф. 1932К, оп. 2, а.е. 353, л. 10.