Поверително писмо № 1806 от МВРИ до БЛ в Турция, БГК в Солун и консулствата в Битоля Одрин и Сяр относно засилване на четническите акции в Македония и разграничаване на правителството от тях София, 9 ноември 1911 г.

Поверително писмо № 1806 от МВРИ до БЛ в Турция, БГК в Солун и консулствата в Битоля Одрин и Сяр относно засилване на четническите акции в Македония и разграничаване на правителството от тях

 

София, 9 ноем. 1911

 

            Според сведенията получени в Министерството от Скопие четническата дейност във вилаета особено се засилила напоследък. Особно силно било четническото движение в Кочанската, Кратовската, Паланската, Радовишката и Щипската каази. Повече от 20 отделни български чети, разпределени на окръжни, околийски и районни, показвали трескава дейност, ограничаваща се понастоящем в насилственото събиране пари от селата и градовете. Според разказването на хората на Организацията, тия пари щели да се изпратят в България за купуване оръжия и военни припаси, необходими за въстанието на пролет. От друга страна, същите лица разправяли на населението, че четите действували със знанието и поддържката на Българското правителство. По тоя начин са били събрани значителни суми. Покрай това, циркулирали известни разписки, издадени от главатарите на четите за същата цел. На някои по-видни български семейства са били изпратени също заплашителни писма, за да внесат незабавно определената им сума. Тия крутни мерки на четите карали българското население да напуща огнищата си.

            Фактът, че органите на революционната организация си служат в своите действия с името на Българското правителство ни налага длъжността да изтъкнем специално, че то няма нищо общо с четите и техните проповеди, които то строго осъжда за противонародната политика на изнудване нашите оголели българи и заставянето им по тоя начин да напущат Македония. Тая политика е гибелна за българското национално дело и полезна само на нашите врагове.

            Министерството на Външните Работи и на Изповеданията по заповед на господина Министра-Председателя има чест да яви на царските консулства в Турция и легацията в Цариград, гореизложеното гледище на Българското правителство по тоя въпрос. Царската цариградска легация се умолява да го съобщи чрез Св. Екзархия на нейните духовни и училищни органи, които да го разгласят между населението.

 

 

Съветник: П. Димитров

Началник на отделението: Г. Радев

 

Източник: Македония и Тракия в борба за свобода /Краят на XIX – началото на XX век/. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. София: МНИ, 1995, с. 687.