Заповед на Щаба на Моравската Областна Военна Инспекция за отбелязване на Празник на Моравските апостоли, Ниш, 12.6.1918 г.

 

 

ЩАБ

на

Моравската Областна

Военна Инспекция

№ 32318

12.6.1918 г.

гр. Ниш

До Началниците на всички войскови

части и на всички военни и граждански уп-

равления и учреждения в Областта.

 

 

            Моравско е оная стара българска област, която е дала в далечното и близко минало най-много жертви, която е проляла най-много кръв за българска свобода и независимост.

            Още след попадането под турско иго тука се започват ред въстания за освобождение.

            1. В 1405 година избухва голямо възстание под водителството на цар Страшимировия син Константин в Пиротско и Темско.

            2. В 1412 година избухва трето възстание в областта на Свълриг, Сокол-Баня, Сталач и Прокупле.

            3. В 1595 година се дига трето голямо възстание под водителството на легендарния герой Дебел Новак, което довежда възстанниците чак до София, но след първите успехи бива зверски потушено и от главите на избите българи е била издигната черепната пирамида до града Ниш (Килли куле) за вечен страх и назидание на покорените.

            4. В 1649 година се дига друго възстание в свръзка с възстанието в Берковско, и се разпространява по Тимошката долина чак до Ниш.

            5. В началото на 19 век моравци наново се подигнаха, като се присъединиха към борбата за сръбската завера и много спомогнаха за създаването на сръбската държава. Видни българи водители от тая епоха са Хайдут Велко от село Леновци [Неготинско], Миланко Стойков от Кладово, Коста Сингеллията от Кюприя, и много други.

            Но сърбите не само изпозлуваха тяхната помощ за свои цели, но даже се опитаха да фалшифицират имената им и народността им.

            6. В 1821 година се откри в Ниш голям заговор и подготовка на възстание под водителството на владиката Мелетий, против Турция. Владиката с 5 души българи, от които двама свещенници са били обесени пред калето в деня на света Троица [25 юний], а 200 души първенци са били хвърлени в занданите. На мястото на обесените, сърбите в 1913 година са дигнали паметник, като посърбили имената и народността на покойниците.

            7. В същата година дигнаха възстание срещу сърбите в Пожаревско легендарните герои Стефан Добринец и Марко Т. Абдула (родом от село Матеевци).

            8-о. В 1835 година в Пиротско пламна ново възстание, което се потопи в кръв и продължи да трае с прекъсвания до 1838 и дори 1839 г.

            9 о. В 1841 година в Нишката област избухна друго голямо възстание, което тоже биде удавено в кръв, 150 села изгорени и хиляди хора изклани. През време на това възстание Сърбия пазеше благосклонен неутралитет спрямо Турция, понеже възстаналите отказаха да декларират предварително, че искат щото освободените земи да се присъединят към Сърбия, а открито и дръзко заявиха, че се борят за своята българска независимост.

            10-о. В 1848 година в Моравско се дигна ново възстание, едновременно и в свръзка с възстанието във Видинско.

            11-о. В 1876 година, когато Сърбия влезе във война с Турция, за да освобождава Босна и Херцеговина, хиляди Моравци постъпиха като доброволци в българския отряд на генерал Черняев, множество от тях загинаха геройски в боевете при Джунис, Делиград, Шлиговец, Сокол баня, Бабин зъб и Зайчар.

            Възприемайки идеята на Културно-просветната дружба Морава, определям за в бъдеще деня на Света Троица (тая година 24 юний) да се празднува в цялата област като общ моравски национален празник и да се чествува на него паметта на всички моравски българи, измрели в разни времена за българската свобода и независимост. Избрания ден Света Троица е деня, в който в 1821 година са били осъдени на смърт в гр. Ниш, а на другия ден обесени пред калето владиката Мелетий и 5 други българи, от които двамата – свещеници.

            Тоя праздник да се именува Праздник на Моравските апостоли, а празднуването му да става най-тържествено, като се привлича към това цялата учаща младеж и местното население.

            С получаването на настоящето предписание, заповядвам да се извърши незабавно следното:

            За всички градове, включая околийските центрове, да се съставят комисии под председателството на началника на гарнизона и членове: висшият представител на администрацията, на общината, на духовенството, на училищата, градоначалника (дето има такъв), коменданта и председателя на дружбата Морава. На тия комисии се възлага да изработят програма по отпразднуването и да ръководят приготовленията и самото праздненство.

            В програмата да се предвиди:

            Като подготовка преди деня на праздника:

            Най-широко разгласяване между чиновничеството и населението, за да се привлекат всички да участвуват в него. За целта да се назначи една или няколко сказки, в които да се хвърли светлина върху миналото и борбите наморавци. Учителскототяло да запознае учащата младеж с въпроса чрез специални беседи. Материал за тия сказки е даден вече изобилно в Моравски глас.

            За праздненството да се разгласи и между нашите съюзници, за знание, като им се дадат и възможно повече сведения за праздника.

            В деня на праздненството:

            1-о. След божествената литургия – шествие от духовенството, чиновничеството, учащата младеж, гражданството и войски от църквата до мястото на молебена.

            2-о. Молебен за успокоение на душите на падналите моравски борци за освобождение на Моравско, с участието на команди войски без оръжие.

            3-о. След молебена – реч, с изтъкване величието на делото на падналите борци.

            4-о. След речта – церемониално разотиване на учащата младеж и на войските пред чиновничеството и гражданстово.

            След пладне:

            5-о. Градински увеселения с музика, хора и други забави.

            6-о. Вечерта, дето има възможност, да се устроят литературно музикални вечери, със свободен ход, с кратка сказка върху предмета на праздника и с концертна част с патриотичен и задушевен характер.

            Освен това:

            7-о. Да се донесе още на 25 юний накратко в Щаба на Областта за начина, по който е бил отпразднуван праздника, с копие до Моравски Глас.

            Относително селата, да се направи следното:

            Селата, които отстоят до 10 километра от града, да с епоканят да дойдат в града възможно повече гости мъже и жени заедно с кмета. В Ниш да се покани непременно населението от селата Матеевци и Каменица.

            Селата, които отстоят по-далече, да отпразднуват праздника отделно, като се отлсужи молебен и се устроят народни веселби с гайди, гъдулки и др. В ония села, дето няма църкви, населението да отиде в съседното село, дето има такива.

 

 

За Началник на Моравската Областна Военна Инспекция,

Генерал майор: Тасев

 

Началник Щаба на Инспекцията

от Генералния Щаб,

Полковник: Дървингов

 

 

Източник: ЦДА, ф. 735К, оп. 1, а.е. 1, л. 82.