Кореспонденция между ЩДА и МВРНЗ относно агитационната дейност на Фуад бей сред турското население в Тракия и Югоизточна Македония, 1916-1917 г.

 

                                                                                                                                 Поверително

ЩАБ НА ДЕЙСТУЮЩАТА АРМИЯ

Отдел оперативен

Отделение оперативно

 

Секция___________________

№ 3858

26 Август 1916 год.

гр. Кюстендил

До Министерството на Външните

Работи и на Изповеданията

В ст. София

 

 

            До денят на настъплението на нашите войски в Източна Македония, известния турски офицер Фуад-бей, пребиваваше в Ксанти под булото на офицер-разузнавач, а в същност вършеше своята мистериозна революционно-терористична рол между турското население. Сега, не намирайки вече предлога да остане в Ксанти и продължава своята опасна дейност, той, според положителни сведения, е дошъл в София, с  намерение да ходатайствува да бъде оставен в Ксанти като турски консул. Щабът на Действующата Армия моли Министерството на Външните Работи и на Изповеданията не само да не дава съгласието си за оставането му в Ксанти, но и да направи всичко възможно за изпращането му в Турция.

            За направеното се моли уведомление.

 

 

 

за Началник Щаба на Действующата Армия,

            от Генералния Щаб,

                                               ПОЛКОВНИК:

 

Началник на Оперативното Отделение

            от Генералния Щаб,

                                               ПОДПОЛКОВНИК

 

 

 

 

 

 

 

ЩАБ НА ДЕЙСТУЮЩАТА АРМИЯ

Отдел оперативен

Отделение оперативно

Секция Разузнавателна

№ 5319

14 януари 1917 год.

гр. Кюстендил

До Министерството на Външните

Работи и на Изповеданията

В ст. София

 

 

 

Към № 3858 от

26.VIII.1916.                         Щабът на Действующата Армия изпраща на Министерството на Външните Работи и на Изповеданията, за сведение, препис от рапорта на нашия офицер за свръзка при XX турски корпус, относно революционната дейност на Фуад-бей в средите на турското население в Драмско, Кавалско и Серско.

 

Приложение – препис.

 

 

Началник Щаба на Действующата Армия,

            от Генералния Щаб,

                                               ПОЛКОВНИК:

 

Началник на Оператв. Отделение

            от Генералния Щаб,

                                               МАЙОР

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Препис.

                                               До Началника на Разузнав. Секция при Щаба на 2-а Армия.

 

            Фуад Бей е скоро произведен запасен Капитан от турската армия. Минава между турците за голям турски патриот. Взел живо участие в организацията на турски чети в Ксантийско и Гюмюрджинско през 1913 год. против българската власт в новите земи. След това бил екстерниран от българските власти в Турция. Преди съюза ни с Турция бил познат в Ксанти като организатор на турски чети.

            След съюза ни с Турция Фуад Бей дохожда пак в Ксанти като член на германското разузнавателно бюро. От Ксанти и Гюмюрджина му са давани всички съдействия и той със свои агенти турци е можал да се добере до ценни сведения за Драмско и Кавалско. Негови агенти са биле изпратени през Окчилар, минавали са през планинската част която е населена изключително с турци и са стигнали чак до Кавала и Драма.

            След влизането на българските части в Кавалско и Драмско Фуад Бей се установява в гр. Драма пак катоп член на същото германско разузнавателно бюро. През втората половина на Септември и главно първите дни на Октомврий дохожда няколко пъти в Кавала, тогава бях и аз в Кавала помощник комендант, там се запознахме. Той ми разправяше там за това което е вършил до тогава и за милиционните дружини, които щел да свика.

            На 15-й Октомврий бяха свикани милиционните дружини на Фуад Бей, в същото време с телеграфическа заповед от началника на 10-а Бел. дивизия бях даден и аз в пълното разпореждане на Фуад Бей, който от своя страна ми възложи командуването на Кавалската милиция /всичко две роти или около 700 души/ на същата длъжност останах до 4-й Декемврий, когато бях назначен офицер за свръзка.

            При всичките срещи, които имах с Фуад Бей и от това което можах да разбера, докле бях негов подчинен, от неговите дела, Фуад Бей работи изключително за Турция в Драмско, Кавалско и Серско.

            Той е в постоянни и тесни връзки с Цариград, а сега е голям любимец на Командующи корпуса.

            Сега Фуад Бей е познат въ всички села в Драмско, Кавалско и Серско, има навсякъде свои агенти и е нещо като единствения покровител на всички мюсюлмани.

            Забравих да спомена, че след като той бе екстерниран от България бил е назначен секретар на Кавалското Турско Консулство, гдето останал до общоевропейската война.

 

            № 10. 5-й Януари 1917 година.

           

            Оф. за свръзка,

                                   /подп./ Стефанов

 

                        Вярно,

 

Началник на Разузнавателната Секция

В Щаба на Действ. Армия

от Генералния Щаб,

МАЙОР:

 

 

 

 

 

 

ЩАБ

на

II-А ОТДЕЛНА АРМИЯ

№ 11403

22-и Февруари 1917 година

с. Свети Врач                                                                                  Препис

                                                                                  Лично. Поверително

                                                                                              До Главноконадующия на

                                                                                  Действующата армия

                                                                                              В гр. Кюстендил

 

Рапорт

 

Началника на 7-а пех. Рилска дивизия Полковник Русев донася, че на полковия праздник на 22-и пех. Тракийски на Н.К.В.К.Е.Х.С.К.Г. полк, на 8-и тек. бил поканен и командира на 146-и пех. Турски полк, Подполковник фон Ширхолдц – германец. Подполковника в разговора си с Полковник Русев, след като се изказал не твърде ласкаво за Турската армия и въобще за турците, казал, че те – турците – не могат да се помирят с Факта, че ние владеем Одрин /Караагач/ и мислят, че трябва да владеят Одрин, Деде-Агач – въобще цяла Тракия.

            Изказаното от Подполковник Ширхолдц за желанието на турците да владеят цяла Тракия /източна и западна/ съвпада със сведенията, които Ви са известни за агитацията на разни първенци турци, на чело с Фуад Бей, между турското население в Гюмюрджинско. Същата агитационна цел преследват турците и със събирането на турското население, организирането му в дружини и турянето му под команда на турски офицери.

                                                             

            Гореизложеното донасям за сведение.

 

Командующ армията,

                        /п./ Генерал Лейтенант ТОДОРОВ

 

Началник Щаба на армията,

                        От Генералния Щаб, /п./ Полковник Цветков

 

Вярно, Началник на Оперативното отделение при

Щаба на Действующата армия,

            От Генералния Щаб

                                   ПОДПОЛКОВНИК

 

 

 

 

Източник: ЦДА, ф. 313К, оп. 2, а.е. 40, л. 1-5.