Съобщение за въвеждането на осемчасов работен ден в България, 25 юни 1919 г.

            8-часов работен ден. – Представен е вече за утвърждение указът за 8-часовия работен ден. Според този указ, въвежда се в следните обществени, частни, търговски и индустриални заведение и предприятия: банкови, строителни, транспортни, мини, кариери, метални, керамични, химически, питийни, хранителни, текстилни, дървени, мобилни, кожарски, хартийни и електрически, максимален работен ден:

            1. За възрастни работници (мъже и жени) 8 часа дневна работа или седмично 48 часа, а в опасните за здравето и живота заведения и предприятия, както и при нощната работа – 6 ч.

            2. За деца до 16 години – 6 ч. дневна работа и 3. За жените от всяка възраст нощната работа по принцип остава запретена, обаче, като изключение, тя може да се допусне.

            За приложение на този указ ще се изработи специална наредба с участието на представители на работниците и работодателите в срок от 2 месеца.

 

Източник: Демократическа борба, бр. 138, 25 юни 1919 г., с. 2.