Заповед на италианското военно командване в Костур до Комитета за събиране на доброволци българи за организацията на българската милиция, Костур, 9 април 1943 г.

 

Заповед на италианското военно командване в Костур до Комитета за събиране на доброволци българи за организацията на българската милиция

Костур, 9 април 1943 г.

 

            № 617

 

            За сигурността на българските села срещу опасността на бандитите е необходимо да се организира, както следва за неподвижните отряди:

            1) Да се раздели територията на зони по начин, че всяка зона да бъде образувана от една група от няколко села.

            2) За всяка зона е нужно да се назначи един началник, от когото ще зависят всички останали въоръжени от селата, включени в същата зона.

            3) В случай на нападение на едно село от страна на бандитите, въоръжените българи от останалите села на същата зона са задължени да се притекат на помощ веднага щом узнаят за случилото се, дори и ако не са повикани.

            4) В случай на нужда, командуването в Костур може да повика до 20% от въоръжените от всяко село за операции срещу бандитите в други зони, но за късо време.

            5) Началниците на зоните зависят от комитета в Костур, който дава заповедите си съобразно разпорежданията на италианското командване.

            6) Подвижните отряди винаги са на разположение на комитета и на командването, докато трае това положение на необходимост. След това ще бъдат разформировани и въоръжените ще се завърнат по селата си, където ще минат под командата на началниците на зоните, винаги готови при първо повикване да формират отново подвижните отряди.

            Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на всички въоръжени,

            Зоните ще бъдат установени по съгласие с това командване от всяка зона (участък), с означението на селата, където ще се намират началниците на зоните.

 

 

Полковник-комендант

(Алдо Вениери)

Офицер, адютант по командването

/п/ Равали Джовани

[печат на командването]

 

 

 

Източник: Шандански, И. Въоръжената съпротива на българите в Егейска Македония (март – септември 1943 г.). – Известия на държавните архиви, № 94, 2007, 51.