Заповед на Пленническо-работническата инспекция при Министерството на войната до началниците на дивизионните области за застрелванато на сръбски военнопленници „във време на бягство“, 27 юли 1918 г.

Строго поверително.

Тв. бързо.

Министерство

на

В О Й Н А Т А

 

Пленническо-Работническа

Инспекция

 

1075

27 Юлий 1918 год.

ст. София

ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА

ДИВИЗИОННИТЕ ОБЛАСТИ:

В София, Пловдив, Сливен, Шумен,

Русе, Вратца, Дубница, Стара-Загора,,

Плевен и Гюмюрджина

 

 

            Установява се, че надзора и пазенето на военнопленните, както и контролата над тяхната кореспонденция са съвършенно запуснати, като много военнопленни и интернирани се оставят съвършенно свободно да ходят из населените пунктове. Всичко това, според донесението на един от Началниците на Дивизионните области е дало възможност, особно на сръбските военнопленни, да се установят връзки между пленниците от различните депа и да се устройва заговор от тях против държавната сигурност, което е установено.

            По заповед на Господина Министра на Войната, предлага Ви се, Господин Генерал, да вземете най строги и ефикасни мерки, да се пазят и надзирават военнопленните и интернираните, особно сърбите строго, като се има за ръководство и изпълнение Инструкцията, обявена със заповед по Военното Ведомство от м. г. под № 255 „…За пазене, конвоиране и пр. на военнопленните и интернираните“.

            Особно строго да се пазят четниците, които са изпратени на работа в „Атанас-Кьоските“ солници в Бургас.

            За ограничение на бягствата, каквито по събраните сведения, ще почнат да честят, да се приложи м. г. мярка, а именно: да се предупредят лично всички военнопленници, а главно сръбските и интернираните от същите, че всякой намерен пленник, или интерниран сърбин сам да се движи из полето, по пътищата, или гдето и да е вън от населените пунктове без стража, или непридружен от работодателя или негов човек, да не се залавя и връща в депото, а да се убива на местото, като застигнат във време на бягство. За всички такива случаи, да се съставя акт, „че еди кой си пленник е убит във време на бягство“ – и представя в Министерството – /Бюро за Военнопленните/.

            Да се поставят в депата и в големите групи военнопленни сърби искусни тайни агенти, които да следят за всичко, каквото става между тях и да откриват, какво заговарят, за да се вземат своевременно мерки.

            За всяко послабление, което може да допустне бягствата и да се застраши държавната сигурност, Господин Военния Министър ще държи на първо място лично Вас отговорни.

            Настоящето да се пази под ключ от Вас в най строга тайна, като на съответствующите органи ще дадете само отнасящето се до тях.

За преследване и избиване бегалците пленници, да се организират селските стражи и им се дадат нуждните инструкции и заповеди, по преследванието на беглеците сърби“.

 

 

 

            ИНСПЕКТОР

                        ГЕНЕРАЛ-МАЙОР /подпис/

 

            АДЮТАНТ

                        ПОРУЧИК /подпис/

 

 

Източник: ЦДА, ф. 1439, оп. 1, а.е. 301, л. 1.