Заповед на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост относно нормите за зърнени храни, София, 25 юли 1917 г.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ ОТНОСНО НОРМИТЕ ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

 

София, 25 юли 1917 г.

 

            1. На основание чл. 5, буква р от закона за стопански грижи и обществена предвидливост определям следните норми зърнени и фуражни храни, необходими за прехраната на производителите и притежателите на такива храни, както и за техния добитък и за посева:

            а) селското и градското население, което се занимава със земледелие, изключително постоянните и временните земледелски работници (аргати) се определя дневна дажба на лице осемстотин грама зърнена храна равна на шестотин петдесет грама брашно или за една година (от 1 август 1917 год. до 1 август 1918 год.) – кръгло по 300 кгр. зърнена храна или по 250 кгр. брашно на човек в пропорция 80% жито или ръж най-много останалото царевица и в краен случай ечмик или 240 кгр. и 90 кгр. царевица.

            Със същата дажба се ползват и възрастните работници на индустриалните работилници, занаятчии и изобщо лица, които полагат усилен физически труд.

            б) на всичкото останало население общата дневна дажба остава същата, определена с телеграма № 2944 от 26 април т.г. („Известия“ брой 6 от 27 с.м.) т.е. петстотин грама зърнена храна или по четиристотин и двадесет грама брашно на ден на глава или за една година (от 1 август 1917 год. до 1 август 1918 год.) кръгло по 200 кгр. зърнена храна или по 160 кгр. брашно на човек в пропорция 80% жито или ръж най-много останалото царевица и в краен случай ечмик. Гдето има повече царевица процента 20% може да се увеличи до 30%.

            За подправка на ястието ще се оставя по 3 кгр. брашно месечно на глава за градското население.

            в) На глава едър добитък (волове, крави, биволи, биволици, магарета, мулета, коне по-възрастни от 2 години до 1 август т.г.) – по 140 кгр. храна за година.

            На по-малките от 2 години (на 1 август т.г.) по 70 кгр. храна за една година на глава.

            г) На глава дребен добитък (овци, овни, шилета, кози, козли, ярета) по 15 кгр. храни за една година.

            д) За свинете по-големи от 2 месеца на 1 август т.г. по 140 кгр. храна на глава; за по-малките от 2 месеца (1 август т.г.) – по 70 кгр. на глава за година.

            За угояване на свини също и на соватския добитък се остава дажбата, определена със специалните за това наредби.

            Забележка. Предвидените дажби за едрия и дребния добитък не с еотнасят за държавните стопанства. За добитък на скотовъдните и млекарски дружества маркиран и записан в родословни книги, се оставя по 900 кгр. на глава.

            е) За семе на всеки декар, който има да се посее по видът на сеитбата: жито, ръж и смес – 25 кгр.; ечмик и овес 22 кгр. и просо – 4 кгр.

            2) Всички останали след това зърнени и фуражни храни остават по възбрана и се изземват, превозват, складират и изплащат по досегашния ред.

            3. Настоящата заповед влиза в сила от деня на обявяването й в „Държавен вестник“, както в старите предели на Царството, така и в новоосвободените земи: Добруджа, Македония, Моравската и Драмската военно-инспекционни области.

 

Директор, генерал-майор Протогеров.

Началник щаба, от генералния щаб, подполковник Николов

 

 

Източник: Известия на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост, № 64, 27 юли 1917, 1-2.