Справка за младежките увеселения на танцовата площадка в Парка на Свободата, дискотеката в ж.к. „Младост“ и бара в Студентското градче – Ленински район, 10 юли 1976 г.

[115 л.]

СПРАВКА

ОТНОСНО: Младежките увеселения, про-

веждани на танцовата площадка в Пар-

ка на Свободата, дискотеката в ж.к.

 „Младост“ и бара в Студентското град-

                                  че – Ленински район.          

По инициатива на отдел „Отдих и култура“ към СГНС, ежегодно през летните месеци в Парка на свободата, на танцовата площадка, се провеждат младежки увеселения. През зимата, тези мероприятия се провеждат в някои квартални читалища и най-често в читалище „Средец“ – Кирковски район.

Младежи и девойки масово посещават дискотеката в ж.к. „Младост“ и бара в Студентското градче. На тези места ръководителите на мероприятаията много често не спазват работното време, като позволяват младежите да остават там и след полунощ.

Въпреки забраната за употреба на алкохол в дискотеката, често са случаите, когато той се внася от посетителите или се продава от отговорника Цветков. Това заведение е определено като младежки клуб на РК на ДКМС – Ленински район и има представител на комсомола, който отговаря за целия клуб.

Както в клуба, така и в бара на Студентското градче официално е разрешено тютюнопушенето.

На танцовата площадка в Парка на свободата свири оркестър „Авангард“, репертоара на който се състои предимно от западни танци и песни, изпълнявани на английски и френски езици.

[116 л.] Външният вид на изпълнителите прави лошо впечатление, тъй като се обличат в разноцветни дрехи, панталони тип „Джинси“, ризи тип „вестник“ и носят дълги коси.

Изпълнението на западни модерни мелодии, придружени с крясъци и кълчения, привличат младежи с престъпни наклонности, които се стремят да са в унисон с оркестъра. При изпълнения на народни песни и хора, танцовата площадка винаги е празна.

Болшинството от посетителите се назовават не с имена, а с прякори. Модерно в момента на тези места е младежите да си разменят дрехите.

Напоследък се оформят танцови двойки, които изпълняват извратени танци със силно въртене на главата, клякания и др.

Под въздействието на тази музика и на алкохола се извършиха и някои хулигански прояви и престъпления. Така, например, през 1975 г. се оформи група от младежи, които след употреба на алкохол извършиха редица грабежи, кражби и хулигански прояви. Организатор на тази група бе Виолет Лилов Кънчев, род. 1958 г. член на ДКМС, неупражняващ обществено-полезен труд. През м. април т. г. след напиване в бара на Студентското градче, ученикът Тони Георгиев Чолов – 17-годишен, противозаконно отне лека кола.

Считаме, че е целесъобразно ГК на ДКМС да обсъди въпроса за програмите и съдържанието на младежките увеселения, както и за недопускане употребата на алкохол и забраната на тютюнопушенето в младежкия клуб и бара.

ПИ/СД                                                 ЗАМ. Н-К СОФ. ГРАДСКО У-НИЕ НА МВР

10.VII.1976 г.                                                             – полковник [подпис]

 

[Забележка: в горния ляв ъгъл на л. 115 са изписани със син химикал следните резолюции: „Др. А. Митев към л. д. 553 използвано за изготвяне обзора за 1976 год. 1.9.76 г. [подпис]” и „Др. Шапчев за сведение”]

 

Източник: КРДОПБГДСРСБНА, VI л – 615, т.2, л. 115-116 Справка относно: Младежките увеселения, провеждани на танцовата площадка в Парка на Свободата, дискотеката в ж.к. „Младост” и бара в Студентското градче – Ленински район.