Позив към жителите на Македония от македонския военен губернатор, Сяр, 7 декември 1912 г.

ПОЗИВ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЯ ОТ МАКЕДОНСКИЯ ВОЕНЕН ГУБЕРНАТОР

 

Сяр, 7 декември 1912 г.

 

С Височайша заповед по Действующата Армия аз съм назначен генерал-губернатор на Македония.

            Днес встъпвам в изпълнение на тая си длъжност и обявявам на населението в Македония, че желанието на Негово Величество Царя на Българите е, щото всички негови поданици в тая освободена страна , без разлика на вяра, народност и състояние, да се ползуват с всички права и облаги, като верни поданици на Царство България.

            Установените военни и граждански власти, под мое ръководство и надзор, гарантират на всички мирни жители пълна лична и имуществена безопасност.

            За да се ползуват от свободата и от всички права и облаги, които тя създава, всички жители имат един върхове дълг: да бъдат верни и предани поданици, да се подчиняват безпрекословно на законите на Царството и да изпълняват разпорежданията на поставените власти.

            Височайшето желание на Негово Величество Царя е: да царува мир и ред в цялата страна.

            Властите създават и поддържат тоя мир и ред, чрез прилагането на законите на Царството. Остава на населението да се съобразява само с законите и разпорежданията на властите и то ще се ползва с всички блага на свободата.

            Нарушителите на реда и всички престъпници ще се преследват и наказват най-строго.

            Заповядвам на всички военни, съдебни и административни власти да бдят щото: живота, честта и имота на всички жители да бъдат запазени; никаква саморазправа да не се допуща; никакви чети и четници да не съществуват; ако такива някъде се появят, веднага да се обезоръжават и пръснат; всички жилища и други имоти на неприсъствующите да се запазват; – и в изпълнение на тия си и други длъжности, всички длъжностни лица и учреждения да бъдат най-усърдни и да се стремят винаги, във всички случаи, чрез добро прилагане на законите и разпорежданията, да допринесат много за поддържането на правов ред в страната и даване на населението да чувствува всичките блага на свободата, дарена им от храбрата българска армия и ония на нашите съюзници.

 

 

Генерал-Губернатор на Македония

Генерал-Майор Вълков

 

 

Източник: Военни известия, № 132, 31 дек. 1912 г.