Правила за поздрав на Съюза на българската младеж, 1935 г.

Правила за поздрав на Съюза на българската младеж

                

1935 г.

 

            [..]

IX. ПРАВИЛА ЗА ПОЗДРАВ ПОЕДИНИЧНО.

 

Чл. 41. Когато член стои на място, поздравява така: застава мирно, повдига и обръща глава към лицето, което поздравява, като едновременно енергично повдига дясната си ръка нагоре, като пръстите на ръката бъдат прави и събрани на едно. При това положение членът среща и изпраща лицето, което поздравява, с обръщане глава и поглед. Щом лицето, което се поздравява, отмине две крачки, след разминаването обръща главата [си] и отпуска ръката си надолу.

Чл. 42. Когато членът е в движение, поздравява, като спазва правилата, изложени в чл. 41, и при приближаване 10 крачки до лицето, което поздравява, тръгва енергично, обръща глава и погледа и гледа лицето, което поздравява, до разминаването – 2 крачки, след което обръща главата си, отпуска ръката си и върви свободно.

Ако членът е без шапка, поздравява по същия начин, изложен в чл. 41 и 42.

Чл. 43. Когато държи пушка, тръба или друг музикален инструмент, поздравява като в чл. 41 и 42 без да вдига ръка.

 

Източник: Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. Съст. Н. Поппетров. София: ИК „Гутенберг”, 2009, 789.