Спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество между правителството на Народна република България и правителството на Република Италия, 1966 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 107-109.

Протокол за сътрудничество в областта на радиото и телевизията между Българското радио и телевизия и Финландското радио, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 308-310.

Окръжно предписание със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 1917 г.

 

Окръжно предписание на Министерството на войната със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 29 октомври 1917 г.

 

 

 

Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Румъния, 1967 г.

Източник: Сборник на международни договори влезли в сила от 1 януари 1967 г. до 30 юни 1968 г. С., 1970, с. 221-223.

12-то заседание на Постоянната комисия на СИВ по валутно-финансовите въпроси, 1968 г.

Източник: Албум „12-ое заседание Постоянной комиссии СЭВ по валютно-финансовым вопросам“, Ленинград, 18-20 июня 1968 г. Личен архив.

Жилищни сгради, Враца, 1974 г.

Захариев, В. Цар Борис III и изобразителните изкуства. - Зора, септември 1943 г.

Източник:Зора, год. XXV, бр. 7256, 4 септември 1943 г., с. 6

Благодарности: Ж. Велев

Царят-Обединител на смъртния одър, рисунка, 1943 г.

Рисунка „Царят-Обединител на смъртния одър“, автор К. Щъркелов


Разпространи съдържание